The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "ni 'hnɨɨ 'tina xa 'de~hne~" "ika 'tɨ~ɨ~ 'ina čiřa sakia~ři" "'ta~a~nu 'ʔina ¢aa tuwi" "'ta~a~n 'ʔiina '¢aa 'tuwi" "ti~ ina 'čiti 'ñaʔaři" "'te~e~ 'ina 'kwañaʔa kwini" "nda ti~i~ña 'tiʔña 'tiʔna 'thni~i~ tinu 'neʔe" "'ñaʔa nitɨ~ɨ~ 'tii 'ʔina" "ni tni~i~ 'ina tibi neʔešte" "ñaʔa ni ka 'tnɨɨti i'nautɨ" "ti~i~ 'neʔe tinao ti" "ni 'Nni~i~ 'ñaʔa 'tina 'nuneʔe" "ni 'tnɨɨ tina da'tnee" "'ndii 'tina 'neʔe 'stee" "'xatsa 'ñuʔu ni 'dakunda 'ina ste" "'naʔa 'tiiña 'tina" "nehéni ní tnɨɨ ñaha ìná" "'teaʔa 'ina 'da¢anu 'stee" "ti~i~ tinari naʔa" "ni 'tniisi 'ina 'naʔa" "'ndi~i~ 'tina '¢a~a~ 'naʔa" "te 'ñaʔa ina 'ša~a~ 'bita 'dabsa" "'tɨ~ɨ~ña 'tina te'bats" "kadiʔiko tanu¢iʔi ka doo baʔa" "tɨ~ña tina teba¢i" "teʔe 'ina žɨ 'dadat" "teña~ʔa~ ʔinadatsani" "ndaa¢a te~e~ ina" "te~e~ ñaʔa ina" "dasani teñaʔa ina" "tina ni tni~i~ti 'dača 'ñuʔu" "'ina ni 'neete 'daʔna" "ni 'neeña 'ina 'daʔtna" "te ña~ʔa~ 'ina 'datsani" "ikake ina šiti~ sa čaari" "te~y ñaʔa~ ʔina 'da¢ani" "'ina ni 'ʔneetɨši" "'dakundaʔa 'ina 'dasa 'ñuʔuni" "'dakundaʔa 'ñaʔa 'ina 'dasa 'ñudsɨʔni" "naʔani ni'tɨ~ɨ~ra 'ina čitɨ" "naʔani ni tɨ~ɨ~ra 'ina čitɨ" "ni 'hni~i~ 'ñaʔa 'ina 'šite 'dahna~" "ni ti~i~ 'tinaři 'naʔa" "'tee 'ina 'xitada" "'ti~i~ 'tinati 'šita~a~" "ndii tina kaña naʔa" "na 'ti~i~ tina tišita" "'ti~i~ 'maari 'ina 'čiri 'nda 'naʔa" "'ti~i~ 'maari 'ina či maari ča nda naʔa" "ni 'hnɨ~ɨ~ 'ñaʔa ɨ~ɨ~ 'ina 'diʔhni 'žaʔa" "ni 'hnɨ~ɨ~ 'ñaʔa ɨ~ɨ~ 'ina 'deʔhne 'žaxa~" "'ita~ inatɨ nuña~ʔa~" "'Nni~Nni~ ña 'ina zu(kwa) 'ndeneʔe ka" "'naʔa ni 'či~i~ 'ñaʔa 'čina" "ti~i~ 'inaři 'naʔani" "'ti~i~ řa 'ina 'ñaʔni" "ñi 'tɨ~ɨ~ 'ina 'tira 'tiñaʔa" "ta ñahri tɨɨn ina" "ti~i~ ina širi naʔani" "ñaʔa tiiñaʔa naya" "'ndɨɨ 'tina 'neʔeře" "tɨ~ɨ~ ina čitɨ sa'ñaʔaři" "ni tni~i~ ñaʔa ina žukwa~ ndee neʔeka" "'čii ñaʔa 'čina 'naʔa" "'neʔeni ni 'tɨñaʔa 'tina" "neʔe(ni) ni tnɨɨ ñaʔa ina" "'naʔa ni 'tni~i~si 'ina 'xa~a~ miitɨ" "'ni 'tiña 'ina 'debe 'hnidehne" "ˈhnɨ~ɨ~ ˈtina ˈndɨbe(ʔe) ˈneʔe" "ni hnii ina u 'xineʔe" "ni niʔi~ ñaʔa ina žukwa~ nde neʔe" "'tɨ~ɨ~ ina 'čira 'ča 'naʔni" "neʔ'ni si 'iina si 'naʔa" "'tɨ~ɨ~ 'ina 'tɨ 'ñaʔaři" "ni 'ti~i~ři 'inaga 'čiři ča'naʔa" "na tii tina ri naʔa" "na ñahan ni jnɨɨ ina" "na ti~i~ 'ñaʔa 'tina 'naʔa" "i 'či~i~ 'ñaʔa 'čina 'naʔa" "ti~i~ ndi'liso ta 'na~ʔa~" "ni 'tnii 'nuʔu si 'ina 'xa~a~ 'naʔa" "ni 'čiiña 'kilo 'naʔa"

Syntax-02-52-Santa_Maria_Penoles_Etla_Oaxaca

11

11

86. va la hermana de ella a su casa. (de ella)quɨ́hɨ́n cúhúxi vehexi.

87. Su hijo de ella no la va a esperar. vá cúndètu ñaha déhe ducunxi.

88. El hobre no esperó la fiesta.ñá túú ni xǐndetudé vico.

89. Su mujer está soplando la lumbre. nad`ɨhɨ́dé dátàchixi ñuhú.

90. Es redondo el comal.tɨcùté xíó.

91. Comió el raón el maíz allí.yacán ní xexi tnɨñɨ nǔní.

92. Va a cubrir el tejón ese hoyo.dàdáhu tèjá yaúǎnteja (tile) dàdáhu yɨyɨ́ yaúǎn

93. Lo agarró el perro temprano. nehéni ní tnɨɨ ñaha ìná.

94. El jaló la caja con un mecate.ndɨhɨ ɨɨn yoho ní cándeédé cájáǎn.

95. Fue él allí.ní sáhán dé yàcán

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
27

27

II-52

La mujer dio dinero a su nuera. 85. ɨ~ɨ~ 'ñadɨʔɨ ni saʔaa~ si~ʔu~ 'sanua~S Vs O-IO una mujer ASP dar-ella dinero nuera-suya

Va la hermana de ella a su casa. 86. 'kɨ~ʔɨ~ 'kuʔuši 'beʔešiV S Loc va hermana-de ella casa-de ella(de mujer, ♀ hablando)

Su hijo de ella no la va a esperar. 87. ba 'kundetu 'ñaʔa 'deʔe 'duku~šiNeg V S ? Neg? ASP esperar persona (= a ella) hijo varón de ella

El hombre no esperó la fiesta. 88. 'ña 'túú ni šindetude 'biko / nube biko tono alsoNeg Vs O Neg ASP esperar-él fiesta / fiesta biko tono bajo

tači = vientoSu mujer está soplando la lumbre. 89. ñadɨʔɨde 'data čiši 'ñuʔu soplar con sopladorS Vs O mujer-de-él CAUS Vb-ella lumbretɨuši soplar con la boca -- tocar instrumento de viento

Adj S 90. tɨ 'kute 'xio Es redondo el comalredondo comal

El ratón comió el maíz allí. 91. 'žaka~ ni 'šeši 'tnɨñɨ 'nuniLoc V S O allá ASP comer ratón maíznot here if sub follows possible

VSO 92. da'daʔu 'žɨžɨ 'žawa~ Va a cubrir el tejón ese hoyo.CAUS va a cubrir tejón hoyo-ese tapar

Temp V IO? S 93. neʔe(ni) ni tnɨɨ ñaʔa ina Lo agarró el perro temprano.temprano emphatic=limiter? ASP agarrar animate object D.O. animal or person perro

Él jaló la caja con un mecate. 94. 'ndɨʔɨ ɨ~ɨ~ 'žoʔo ni 'kandeede 'kaxaa~Instr. Vs O con un mecate ASP jalar-él caja-esachange tone kandeede va a jalar

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_60-San_Juan_Coatzospan-v1

25

25

II-60 25

91 - El ratón comió el maíz allí.crossed out: estɨneʔ'ší 'stɨñɨ 'nuni sa'ndiʔka~(eʔeší?) pointing to reduplicated "e"

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'sɨžɨ 'ika~ ku'nuuti 'niabi'dabi 'nuuti 'ini 'šabi(nuutiu?) question mark pointing at "i"

93 - Lo agarró el perro temprano.'tɨ~ɨ~ña 'tina te'bats (tč?)below ts: ¢i̥

94 - Él jaló la caja con un mecate.'dita 'nuuña 'šoʔosa~ 'eto~jaló él mecate caja

95. Fue él allí.'kwaʔiña ndi'ka~

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-04-25-San_Juan_Tamazola

23

23

23 IV-25

91 - El ratón comió el maíz allí.'žaxɨ 'lɨʔngɨ 'nuni 'žaxaV S O Loc

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'xɨ~ʔɨ~ ɨ~ɨ~ 'tɨžɨɨ xi'kɨʔbɨtɨ nuu žabi žaxa~

93 - Lo agarró el perro temprano.1- ni 'hnɨ~ɨ~ 'ñaʔa ɨ~ɨ~ 'ina 'diʔhni 'žaʔa2- ni 'hnɨ~ɨ~ 'ñaʔa ɨ~ɨ~ 'ina 'deʔhne 'žaxa~

94 - Él jaló la caja con un mecate.'meete ni 'dita ɨ~ɨ~ kaxa ndɨ ɨ~ɨ~ 'žoʔo

95 - Fue él allí.'ñeʔe 'meete 'žaxa~

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_29-San_Francisco_Jaltepetongo

19

19

19 V-29

91 - El ratón comió el maíz allí.'tini ñii ni 'ša~a~ 'nuni 'ñuu (?)? ti niñi? comió maíz allí

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'ñaña 'ndɨʔbe 'beʔete (?) x'ñaña 'kɨ~ʔɨ~te ' žabite (?) x

93 - Lo agarró el perro temprano.'ina ni 'neete 'daʔna ?temp? below daʔna

94 - Él jaló la caja con un mecate.'meete ni 'dančii 'kaxa 'ši~e~ 'žoʔo

95 - Fue él allí.'meesa ni 'ša~ʔa~ 'ñuu

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-10_14-Santa_Catarina_Adequez

20

20

20 X-14

91 - El ratón comió el maíz allí.'ti~hni~ ni 'sahi~ 'nuni

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'tida~ʔu~ 'saa 'žaa 'ite

93 - Lo agarró el perro temprano.ni 'hni~i~ 'ñaʔa 'ina 'šite 'dahna~

94 - Él jaló la caja con un mecate.ni 'ditanuu¢a 'kaxa 'ndee i~i~ 'žoʔo

95 - Fue él allí.ni 'sa~ʔa~¢a 'žuka

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-11-04-San_Juan_Yuta

21

21

21XI-4

91- El ratón comió el maíz allí.čotoxa~ ni šešitɨ nuni

92- Va a cubrir el tejón ese hoyo.x

93- Lo agarró el perro temprano.ni 'hnɨɨ 'tina xa 'de~hne~

94-El jaló la caja con un mecate.'tixa~ ni 'kandeete 'kaxa~ 'ndɨʔɨ 'ɨ~ɨ~ 'žoʔo

95-Fue él allí.ni 'ñeʔe 'ndixa~ 'žaxa~

Last edit over 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_13-Pinotepa_de_Don_Luis-mk

23

23

I-13 23

91 - El ratón comió el maíz allí.řa tɨñɨ ni'čačitɨ nunitɨñɨ ni'čači'tɨ nuni

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.řa yiyi kwasa 'baʔatɨ yabiInf: "va a abrir": kwanu~nate~Inv.: "El tejón va a cubrir ese hoyo": kwa'nu naga yiyikwa 'nunařa yiyi 'yabiřa

93 - Lo agarró el perro temprano.naʔani ni'tɨ~ɨ~ra 'ina čitɨ(igual: naʔani ni tɨ~ɨ~ra 'ina čitɨ) čitɨkɨanimal: kɨtɨkɨperro: ina

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_14-San_Juan_Colorado-mk

20

20

93 - Lo agarró el perro temprano.'ta~a~nu 'ʔina ¢aa tuwi'ta~a~n 'ʔiina '¢aa 'tuwi

94 - Él jaló la caja con un mecate.řa'ʔištařa 'ʔitu~ʔu~ 'kaha '¢iʔi'yoʔo

95 - Fue él allí.'raika '¢a~ʔa~ 'raika

96 - Ese hombre va a venir tarde.'raika 'kwa 'kičira '¢eñi ša~

97 - Despacio corre el caballo.'kwee 'ša~a~ '¢inun 'kwayo

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_16-Santiago_Ixtayutla-ll_kj

16

16

86 - Va la hermana de ella a su casa. (de ella)'taanke 'kwa~ʔa~ 'beʔeke'ta~ʔa~ke 'kwa~ʔa~ 'beʔeke

87 - Su hijo de ella no la va a esperar.'seʔe kewa~ ña čatuhijo ke? de ella Neg esperar

88 - el hombre no esperó la fiesta.'řayɨɨ 'ña čatuřa 'biko hombre Neg esperar-él fiestabiko high nubebiko mid low fiesta

89 - Su mujer está soplando la lumbre.'ñaʔa 'tɨɨwe ke 'ñuʔu'ñaʔa 'tɨwɨke 'ñuʔu ñuʔu tierra

90 - Es redondo el comal.'kutya 'čiyo

91 - El ratón comió el maíz allí.'tɨñu i čačitɨ ñuñi

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'yɨyɨ nakasɨtɨ yabi

93 - Lo agarró el perro temprano.'ita~ inatɨ nuña~ʔa~

94 - Él jaló la caja con un mecate.i šitatɨ 'čatu~ 'čiyoʔo

95 - Fue él allí.'řa·yu kwa~ kwa~ʔa~ yukwa~

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_04-San_Bartolome_Yucuane-vf

11

11

90. Es redondo el comal'tindu~ 'xižo / tinduu xižo

91 - El ratón comió el maíz allí.'kwi~ñi~ 'ni xaxi nu~ni~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'žiže žo'kwači 'kasi 'tiža 'bitižu ži žo / 'žiži zu'kwa~ či ka'siti ža'biti

93 - Lo agarró el perro temprano.nini iña ina žo de neʔe / ni niʔi~ ñaʔa ina žukwa~ nde neʔe / ni~ni~ iña~ 'na~žu 'kwande 'ne~ʔe~

94 - Él jaló la caja con un mecate.'may 'ni~ ñu~ʔu~ 'kaxa xiʔi i~i~ 'žoʔo

95. El fue alli'may 'ni xaʔa 'žukwa~

Last edit 11 months ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_27-San_Agustin_Chayucohay

18

18

19 II-27

89 - Su mujer está soplando la lumbre.'ñaʔařa ña 'tebe 'ña 'nuʔu~

90 - Es redondo el comal.'kuča 'siyo

91 - El ratón comió el maíz allí.'teñe 'sasi 'nuni 'yukwa~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.yɨyɨ ndeʔbete yabi

93 - Lo agarró el perro temprano.'ti~i~ řa 'ina 'ñaʔni

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_28-Santiago_Jamiltepecamt

19

19

89 - Su mujer está soplando la lumbre.ña 'siʔiřa 'tiwi ña 'ñuʔu~

90 - Es redondo el comal.'kuča 'čio

91 - El ratón comió el maíz allí.'tiñi 'čači 'ñuñi 'kwaa~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'yeye 'kwa 'kiʔbi te 'čiči 'yabi

93 - Lo agarró el perro temprano.ti~ ina 'čiti 'ñaʔaři

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_04-Pinotepa_Nacional-ra

23

23

23 V-4

91 - El ratón comió el maíz allí.čači tiñi nuni ika~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.1- kibiti či yabi2- i~i~ kibiti či yabi3- 'rigui 'kiʔbiti či 'žabi

93 - Lo agarró el perro temprano.'ti~i~ 'maari 'ina 'čiri 'nda 'naʔa'ti~i~ 'maari 'ina či maari ča nda naʔa'ti~i~ 'maari 'ina maari i~i~ ža nanaʔa ?

94 - Él jaló la caja con un mecate.1 'šitari ka~a~ maa žoʔoda či kaxa2 'šitari maari či kaxa či žoʔo 3 šitara či žoʔo

95 - Fue él allí.čaara ika~'maara 'ča~ʔa~ --> fue él allí'maara kwa~ʔa~ tika~

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_11-San_Pedro_Tututepec-ra_kj

20

20

91 - El ratón comió el maíz allí.'tɨñɨ i'čačitɨ 'nuñi 'yukwa~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.'yɨyɨ kwa na 'kasɨtɨ 'yabi

93 - Lo agarró el perro temprano.ika 'tɨ~ɨ~ 'ina čiřa sakia~ři{below sakia~ři} temprano? sa tya~ ri

94 - Él jaló la caja con un mecate.'maařa i'šitařa 'kaxa 'šiʔi ɨ~ɨ~ 'yoʔo'maařa i'šitařa 'kaxa či~ʔi~ ɨ~ɨ~ 'yoʔo

95 - Fue él allí.'maařa 'ičaʔařa yu'kwa~

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_36-Santiago_Tamazola-ra

21

21

21 V-36

91 - El ratón comió el maíz allí.'šaxi 'titi~i~ 'nuni

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.1- 'kwa~ 'kee ti'maʔa ižü'ti2- 'kwa~ 'kee tižii kwa~ʔa~ ižü'ti

93 - Lo agarró el perro temprano.'ti~i~ 'tinati 'šita~a~

94 - Él jaló la caja con un mecate.na sitati 'ini 'üžü xi~ ' žoʔoɨžɨ

95 - Fue él allí.na xa~ 'meeřa 'kaaV

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_37-Santiago_Tamazola-ra

21

21

21 V-37

91 - El ratón comió el maíz allí.ni 'saši 'ti~i~ 'nuniti ti~i~

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.kwa~ʔa~ 'tima~ʔa~ 'kasti 'nuni

93 - Lo agarró el perro temprano.na 'ti~i~ tina tišita? perro

94 - Él jaló la caja con un mecate.na 'dita 'meeřa ' šatu xi~ ' žoʔo

95 - Fue él allí.na 'xa~a~ 'meeřa 'kaa

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_65-Santiago_Jamiltepec

10

10

86 - Va la hermana de ella a su casa. (de ella)cuahan cuhuña vehe ña

87 - Su hijo de ella no la va a esperar.ma cuatu sehe ña chi ñaNeg V S Poss OM Dir Obj

88 - el hombre no esperó la fiesta.ña nyatu ra vito

89 - Su mujer está soplando la lumbre.satatyi ñasɨhɨ ra ñuhuCAUS V S O

90 - Es redondo el comal.cutya chiyothis is a sentence

91 - El ratón comió el maíz allí.chachi tɨñɨ nuñi yucuanV S O

92 - Va a cubrir el tejón ese hoyo.cu casɨ choco yavi cuan

93 - Lo agarró el perro temprano.ta ñahri tɨɨn ina"in the morning" Adv

94 - Él jaló la caja con un mecate.chihin noo yoho xita ta cajaInst V S O čatu = coffin

95 - Fue él allí.cuahan ra yucuan? cont. (went + hasn't returned yet)

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
All 18 records