The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "i~i~ taʔa~ 'yutu 'nañi" "ɨ~ɨ~ ta~ʔa~ 'yutu~ 'nañi" "i~i~ 'žutnu 'nani" "'tu~u~ 'žutnu 'nani" "i~i~yutnu 'nani" "ɨ~ɨ~ 'žuhnu 'kani" "i~i~ žutu~ 'nani" "ɨ~ɨ~ 'yutnu 'nani" "i~i~ yutnu kani" "'ɨ~ɨ~ 'yutu 'kani" "i~i~ 'žutu~ 'nani" "i~i~ ñutu 'kani" "i~i~'tutu~ 'nani" "i~i~ 'žutu~ 'na~ni~" "i~i~ žuʔnu 'nani" "ii 'yutu 'nani" "'i~i~ 'yutnu 'kaʔnu" "i~i~ 'žuʔnu~ 'nani" "'ɨ~ɨ~ ' žuʔnuʔ 'naniʔ" "'una 'žɨtɨ kaʔni" "'ɨ~ɨ~ 'yutnu 'nani" "'ɨ~ɨ~ 'ta~ʔa~ 'yutu~ 'nañi" "'ɨ~ɨ~ 'žuhʔnu 'kani" "e~e~ 'ta~ʔa~ 'yutu 'nani" "ɨ~ɨ~ 'žutnu 'kani" "i~i~ ki itu 'nani" "žitu 'nani" "ɨ́ɨ́n yutnu càni" "i~i~ 'ku 'iʔtu~ 'nani" "'i~i~ 'žutnu 'nani" "i~i~ 'žutu 'nani~" "e~e~ 'žutu 'nani~" "e~e~ 'žutu~ 'nani" "ɨ~ɨ~ u'tnu~ 'nani" "u~u~ utu naʔni" "eʔe žutu nani" "e~e~n yutu kani" "'e~e~ 'yutu nani" "i~i~ 'žüʔno čaʔno" "e~e~ 'žunu 'kani" "e~e~ žuʔhnu 'nani" "'ɨ~ɨ~ 'žuʔhnu 'xaʔnu~" "'i~i~ 'žutu 'nani" "'ɨ~ɨ~ ta~ʔa~ yutu~ nañi" "i~i~ 'yutu 'nañi" "ɨ~ɨ~ ta~ʔa~ yutu~ nañi" "e~e~ 'žutu 'nani" "'en 'žuʔnu 'nani" "i~i~ 'žutu 'kani" "ɨ~ɨ~ taʔa yutu nani" "'e~e~ 'žuhnu~ 'kani" "i~i~ 'žutu 'nani" "i~i~ 'yutu~ 'nani" "i~i~ 'ito 'nani" "i~i~ 'itu 'nani" "ii žutNnu~ 'na~ni~" "i~i~ 'yutu 'nani" "ɨ~ɨ~ 'žu~tu~ 'kaʔnu" "ɨɨn tahan yutun nañi" "'i~i~ yutu~ 'ka(ʔ)ñi" "ii ta~ʔa~ ihtu~ naʔni" "ɨ~ɨ~ 'ta~ʔa~ 'yutu~ 'nañi" "i~i~ žuʔnu~ nani" "'ɨ~ɨ~ 'žutnu 'nani" "'ɨ~ɨ~ 'žutnu~ 'nani" "i~i~ 'yutnu~ 'kani" "'e~e~ žuhnu naʔni" "ɨ~·ɨ~ (ʔi) žuhnu xa·ni~ʔ" "ɨ~ɨ~ 'žuʔhnu 'nani" "ii 'žutu 'nani" "(i~i~) 'žutnu~ 'na~ni~" "ɨɨ 'taʔa 'yutu 'nani" "i~i~ žito nani" "ɨɨn yujnu nani" "'ɨ~ɨ~ 'taʔa 'yutu~ 'nañi" "i~i~ 'žitu 'nani" "i~i~ 'žutu~ 'kani"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records