10

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
at Aug 09, 2019 09:21 AM

10

76. El santo está adentro de la iglesia.
xɨ́tɨ́ veñúhu yɨ́hɨ sandú.

77. Los hombres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)
cue tée cuidogüedé ndɨhɨ chíógüedě.

78. nueve palos largos
ɨ́ɨ́n yutnu càni

79. ocho cerros largos
úná tɨ́ndúú cání

80. cuatrocientas personas
cúmí cièndú ñáyiu

81. Mucha gente hicieron petates.
io vài ñáyiu ní cadúhayu yuu.

82. Ella no cosió la tela con una aguja.
ñá túú ní nàtɨ́cuxi dóó ndɨhɨ yɨ́quɨ́ t`ɨcú.

83. Vende ella tela fina.
dícoxi dóó vǎha.

84. No va a correr mucho su sobrina.
vá cúnú vìhi xíchí cuú dǎxí.

85. La mujer dió dinero a su nuera.
ɨ́ɨ́n ñad`ɨhɨ́ ní sáhaan díhún sǎnuan.

10

76. El santo está adentro de la iglesia.
Xɨ́tɨ́ veñúhu yɨ́hɨ sandú.

77. Los hombres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)
Cue tée cuidogüedé ndɨhɨ chíógüedě.

78. nueve palos largos
ɨ́ɨ́n yutnu càni

79. ocho cerros largos
úná tɨ́ndúú cání

80. cuatrocientas personas
cúmí cièndú ñáyiu

81. Mucha gente hicieron petates.
Io vài ñáyiu ní cadúhayu yuu.

82. Ella no cosió la tela con una aguja.
Ñá túú ní nàtɨ́cuxi dóó ndɨhɨ yɨ́quɨ́ t`ɨcú.

83. Vende ella tela fina.
Dícoxi dóó vǎha.

84. No va a correr mucho su sobrina.
Vá cúnú vìhi xíchí cuú dǎxí.

85. La mujer dió dinero a su nuera.
ɨ́ɨ́n ñad`ɨhɨ́ ní sáhaan díhún sǎnuan.