10

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

76. El santo está adentro de la iglesia.
xɨ́tɨ́ veñúhu yɨ́hɨ sandú.

77. Los hombres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)
cue tée cuidogüedé ndɨhɨ chíógüedě.

78. nueve palos largos
ɨ́ɨ́n yutnu càni

79. ocho cerros largos
úná tɨ́ndúú cání

80. cuatrocientas personas
cúmí cièndú ñáyiu

81. Mucha gente hicieron petates.
io vài ñáyiu ní cadúhayu yuu.

82. Ella no cosió la tela con una aguja.
ñá túú ní nàtɨ́cuxi dóó ndɨhɨ yɨ́quɨ́ t`ɨcú.

83. Vende ella tela fina.
dícoxi dóó vǎha.

84. No va a correr mucho su sobrina.
vá cúnú vìhi xíchí cuú dǎxí.

85. La mujer dió dinero a su nuera.
ɨ́ɨ́n ñad`ɨhɨ́ ní sáhaan díhún sǎnuan.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page