27

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
taylormorris at Apr 26, 2018 04:59 PM

27

nana nida 'nuyo 'kwa na 'šiko 'kauña 'dawa
ña'deʔe 'šaa tuʔu (sa) 'šidini 'tukuña
'nuu ži'žiki 'šaʔma 'kudu 'kanu kiči žee ni šaʔnu
nu ša~a~ 'kuca 'kwaʔnu 'kandu 'taʔa
'saʔani 'kiʔhnu 'kwinu 'njisa o

27