31

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

6 revisions
mayhplumb at Aug 19, 2019 04:17 PM

31

31
I-24

141 - Yo voy a ir, pero él no.
nǰuʔu kuu sa kiʔnsu do ko niu ko
nzuʔu kuu sa kiʔnzu 'kusa ma 'ki~ʔi~nu
nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikiču ma ki~niči
nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikičua ma kiniči

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
te med low written above "ke", "kwa" and "kwa"
sa 'kesaʔa dakaa iču 'kwa itu 'kwa
♀ 1) sa k/te saʔa da kayuša ituša~
2) sa k/te saʔa iša da kayuii itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
nǰuši 'to~o~ sa 'saʔniyate
nǰuši 'to~o~ga? sa 'saʔniyate
nǰuši 'to~o~nǰa? sa 'saʔniyate
Adv written by "ga?"/"nǰa"

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'ndu¢a sa~ 'čidoña itukwa~
'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña ituša~

145 - Van a quemar copal para el santo.
? ♂ 'bita ku sa da'kai ¢a 'yuma ši 'santu kwa
♀ ? ? ? CUS Vin ellos copal para

31