31

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

6 revisions
at Nov 29, 2018 11:57 AM

31

31
I-24

141 - Yo voy a ir, pero él no.
♂ njuʔu kuu sa kiʔnsu do ko niu ko
♂ nzuʔu kuu sa kiʔnzu 'kusa ma 'ki~ʔi~nu
♀ nzuʔu kuu sa kiʔindi do lkiču ma ki~niči
♀ nzuʔu kuu sa kiʔindi do ičua ma kiniči

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
♂ sa 'kesaʔa dakaa iču 'kwa itu 'kwa
♀ sa k/te saʔa da kayuša ituša~
♀ sa k/te saʔa iša da kayuii itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
♂ njuši 'to~o~ sa 'saʔniyate
♀ njuši 'to~o~ga sa 'saʔniyate
♀ njuši 'to~o~nja sa 'saʔniyate

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
♂ 'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña itukwa~
♀ 'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña ituša~

145 - Van a quemar copal para el santo.
♂ 'bita ku sa da'kai ¢a 'yuma ši 'santu kwa
♀ ?

31

31- I-24

141 - Yo voy a ir, pero él no
njuʔu kuu sa kiʔnsu do ko niu ko
♂ nzuʔu nzu 'kusa ma 'ki~ʔi~nu
♀ nzuʔu kuu sa kiʔindi do lkiču ma ki~niči
ičua ma kiniči

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
♂ sa 'kesaʔa dakaa iču 'kwa itu 'kwa
♀ sa k/te saʔa da kayuša ituša~
♀ sa k/te saʔa iša da kayuii itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
♂ njuši 'to~o~ sa 'saʔniyate
♀ njuši 'to~o~ga sa 'saʔniyate
♀ njuši 'to~o~nja sa 'saʔniyate

144 - Fue ella por agua y la echo en la milpa
♂ 'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña itukwa~
♀ 'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña ituša~

145 - Van a quemar copal para el santo
♂ 'bita ku sa da'kai ¢a 'yuma ši 'santu kwa
♀ ?