15

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
May Helena Plumb at Aug 20, 2019 04:20 PM

15

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.
ña ¢iʔikaʔ ku~na kadi tyuʔukuʔ ña šiʔi sa~ leave house out
ña tzīcán quɨ nācádɨ tucu ña xihí san

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.
? eʔeši ña saʔa ni ta~ʔa~ ña ñetedadi· ita ndyu~ʔu~
Neg? below "ñe" in "ñetedadi"
ehxí ña saha ni tahan ña. Ña te dadí ita ntɨhɨ

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.
tekɨ~ u~ neʔ ña i~nindo
te quɨ́hɨn ú ne, ñá īni nto

141 - Yo voy a ir, pero él no. (él no va a ir)
šune kɨ~u~ ña ¢ika ne ñakɨʔɨ uña
xuhú ne, quɨ́hɨn ú. Ña tzīcán ne, ñá quɨ̄hɨn ña

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
(e)keʔemi ne ña iʔitu
é caehmi nē ñá itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
¢oʔo ndeʔe sa~ eʔe niña tyɨ
tzúhú ntee sán ne, é ēhní ña tɨ

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
kwe~ʔe~ ña nu ne daʔabi ya iʔityu sa~
ndyuʔuteka nedaʔabi ya iʔityu sa~
cuéhen ña nu ntute can, ne dáhvi ña ītú san

145 - Van a quemar copal para el santo.
kaʔa miña ku ʔutyu~ sa~ iya sa·ndu
cahmi ña cútu san iña sántu

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.
e· una ndyu·bi ešiʔi ndyɨšɨ hwa~
é úna ntuvi é xīhi ntɨ́xɨ Juan

147 - Contar de 1 a 50; cómo se dice 100; 200; 400

148 - Opcional: cuento corto; por ejemplo, la historia del pueblo

15

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.
ña ¢iʔikaʔ ku~na kadi tyuʔukuʔ ña šiʔi sa~ leave house out
ña tzicán quɨ nacádɨ tucu ña xihí san

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.
eʔeši ña saʔa ni ta~ʔa~ ña ñetedadi· ita ndyu~ʔu~
ehxí ña saha ni tahan ña. Ña te dadí ita ntɨhɨ
Neg?

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.
tekɨ~ u~ neʔ ña i~nindo
te quɨhɨn ú ne, ñá ini nto

141 - Yo voy a ir, pero él no. (él no va a ir)
šune kɨ~u~ ña ¢ika ne ñakɨʔɨ uña
xuhú ne, quɨhɨn ú. Ña tzicán ne, ñá quɨhɨn ña

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
(e)keʔemi ne ña iʔitu
é caehmi ne ñá itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
¢oʔo ndeʔe sa~ eʔe niña tyɨ
tzúhú ntee sán ne, é ehní ña tɨ

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
kwe~ʔe~ ña nu ne daʔabi ya iʔityu sa~
ndyuʔuteka nedaʔabi ya iʔityu sa~
cuéhen ña nu ntute can, ne dáhvi ña itú san

145 - Van a quemar copal para el santo.
kaʔa miña ku ʔutyu~ sa~ iya sa·ndu
cahmi ña cútu san iña sántu

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.
e· una ndyu·bi ešiʔi ndyɨšɨ hwa~
é úna ntuvi é xihi ntɨxɨ Juan

147 - Contar de 1 a 50; cómo se dice 100; 200; 400

148 - Opcional: cuento corto; por ejemplo, la historia del pueblo