10

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
mayhplumb at Aug 20, 2019 03:46 PM

10

86. Va la hermana de ella a su casa. (de ella)
ella above "tanu"
nuʔu ta~ʔa~ tanu ¢iʔika nubiʔi tu~u~ ka
núhu tāhan tanú tzican nú vihi tún can
herm. ella? dem a casa

87. Su hijo de ella no va a esperar
iʔiša tanu ¢iʔika ñaku ndeʔe tyu
ihxá tanú tzīcán ne, n̄á cuntē tu

88. El hombre no esperó la fiesta.
ña tiʔisa ne yani ka ndeʔe tyu ya biʔiko
n̄a t̄í san ne, ñá nī cántētu ñe vico biʔiko

89. Su mujer está soplando la lumbre.
esposa ñaduʔuña ne katyubi ñañuʔuña
mujer ñadɨʔɨ́sa ne katyubi yañuʔuña
ña dɨnɨ̄ ñá ne, catɨví ña ñuhu ña

90. Es redondo el comal.
ka leʔe šiyo ya
calehe xio ña

91. Comió el ratón el maíz allí.
eʔe ši štɨya sanuni sa diʔi ka
ehxí xtɨ́ñɨ san nuní san dican

92. Va a cubrir el tejón ese hoyo.
šɨsɨ ika ku notyu ni yabi
dabi noo
tyu ini šabí crossed out
šɨ́sɨ in yabi
dávī nuu xɨxɨ́ san S
ini avi O

93. Lo agarró el perro temprano.
? tɨ~ña tina teba¢i
tɨ̄ɨn ña tína teváa tzi
V? is this object? perro temp?

94. El jaló la caja con un mecate.
dita nuña šoʔo saa eʔeto
mecate caja
dítā nuu ña xoho san étun
V S caja

95. Fue él allí.
kwe~ʔe~ña diʔika
cuéhen ña dīcan allí
¢ican? crossed out

10

86. Va la hermana de ella a su casa. (de ella)
nuʔu ta~ʔa~ tanu ¢iʔika nubiʔi tu~u~ ka
núhu tāhan tanú tzican nú vihi tún can

87. Su hijo de ella no va a esperar
iʔiša tanu ¢iʔika ñaku ndeʔe tyu
ihxá tanú tzīcán ne, n̄á cuntétu

88. El hombre no esperó la fiesta.
ña tiʔisa ne yani ka ndeʔe tyu ya biʔiko
n̄a t̄í san ne, ñá nī cántētu ñe vico biʔiko

89. Su mujer está soplando la lumbre.
esposa ñaduʔuña ne katyubi ñañuʔuña
mujer ñadɨʔɨ́sa ne katyubi ñañuʔuña ña dɨnɨ̄ ñá ne, catɨví ñahu ña

90. Es redondo el comal.
ka leʔe šiyo ya calehe xio ña

91. Comió el ratón el maíz allí.
eʔe ši štɨya nuni sa diʔi ka
ehxí xtɨ́ñɨ san nuní san dican

92. Va a cubrir el tejón ese hoyo.
šɨsɨ́ ika ku notyu ni yabi
dabi noo tyu ini šabí dávī nuu xɨxɨ́ san ini avi

93. Lo agarró el perro temprano.
tɨ~ña tina teba¢i tɨ̄ɨn ña tína teváa tzi

94. El jaló la caja con un mecate.
dita nuña šoʔo saa eʔeto
dítā nuu ña xoho san étun

95. Fue él allí.
kwe~ʔe~ña diʔika
cuéhen ña dīcan allí