7

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
mayhplumb at Aug 20, 2019 03:19 PM

7


51. No se está bañando el niño.
ña caitzi na lúhuti
ka i¢i na luʔundi

52. tres difuntos chicos
úni ntɨ́xɨ cuetzī
uu ni ndyɨšɨ kweʔ¢i

53. ¿ Cómo va a morir el zancudo?
¿Nté ntu co cuví scueñu?
de ñu koku bi skweyu
zancudo under "skweyu"

54. ¿A quién mató ella?
¿Xoó ntu éhni tún?
šoʔo ndueʔe ñito

55. El muchacho pegó en la nariz a su hermana.
Na lúhnti sán ne, xéhe na ditzin táhan na
pego él nariz hermana de el
na luʔundi sɨne šeʔe nabi¢i taʔanu

56. Ayer el homre quemó el pueblo.
Icu ne, ēhmi ná tzican ñuú na.
iʔi kunee eʔe mina¢ika ñuna

57. Amarraron ellos los pies de él en frente de la carcel.
ña¢ika ñakiniʔiña dɨʔɨña ¢ika šiʔi byuʔutu kaa
Ña tzīcán ne, quihní ña dɨ́hɨn ñā xihi vi útun cān.
pies? above "dɨ́hɨn"
frente casa below "xihi vi"

58. El estaba sentado al pie del árbol.
ña¢ika ña tyu'biya nydaʔa uʔu tu~u~ ka
Ña tzīcán ne, tuví ña nú dɨɨ̄hɨn útun cān

59. El va a venir cantando.
ña ¢ikaña kišaʔataña
Ña tzīcán ne, quicáta ña.

60. Voy y vengo. (Doy una vuelta)
kɨ~une ndiʔi š.o
Quɨhɨn ú, ne ntihix(i) ú
ndiʔš(i)-u small less than sign written below š

7


51. No se está bañando el niño. ña caitzi na lúhuti

ka idi na luʔundi

52. tres difuntos chicos úni ntɨxɨ cuetzi

uu ni ndyɨšɨ kweʔ¢i

53. ¿ Cómo va a morir el zancudo? ¿Nté ntu co cuví scueñu?

de ñu kokubi skweyu

54. ¿A quién mató ella? ¿Xoó ntu éhni tún?

šoʔo ndueʔe ñito

55. El muchacho pegó en la nariz a su hermana. Na lúhnti sán ne, xéhe na

na luʔundi sɨne šeʔe nabi¢i taʔanu ditzin táhan na

56. Ayer el homre quemó el pueblo. Icu ne, éhmi ná tzican ñuú na.

iʔi kunee eʔe mina¢ika ñuna

57 Amarraron ellos los pies de él en frente de la carcel.

ña¢ika ñakiniʔiña dɨʔɨña ¢ika šiʔi byuʔutu kaa

Ña tzícán ne, quihní ña dthɨn ña xihi vi útua can.

58. El estaba sentado al pie del árbol.

na¢ika na tyu'biya nydaʔa uʔu tu~u~ ka

Ña tzicán ne, tuví ña nú dɨhɨn útun cán

59. El va a venir cantando.

ña ¢ikaña kišaʔataña

Ña tzicán ne, quicáta ña.

60. Voy y vengo. (Doy una vuelta)

kɨ~une ndiʔi š.o

Quɨhɨn ú, ne ntihix(i) ú.
ndiʔš.(i)'u/