6

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
mayhplumb at Aug 20, 2019 03:10 PM

6

41 - Es grande la casa.
kaʔnu biʔisa
cahnu vihi san

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.
ñadiʔika iniña ñakubi ekaʔmiña biʔiya
ña tzīcan íni ña tzi ña quɨhvi san cahmi ña vihi ña
borracho él casa-él

43 - ¿Es dulce la miel?
vīdin ntu ntúdin
bidi ndyu ndyo~di~
dulce QM miel

44 - Él va a beber el agua.
ña ¢ika koʔñandyute
ña tzīcán coho ñá ntute

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)
(coffe) above "kafe"
eʔe tiña kiʔika (kafe)
ētɨ ña quíhi can cafee
ella below "ña"

46 - el río grande
ndyute kaʔanu
ntute cahnu

47 - quince redes grandes
xéhun xūnu nahnu
še~u šu~ʔunu naʔanu
nǰube hamaca

48 - Llevó el hermano de ella muchas piedras grandes.
ta~ʔa~ tanu ¢i.ka oʔodona š.unaʔano
tahan tanú tzīcan ódoñā xu nahnu
hermano llevo-él piedras grandes

49 - ¿Puede escribir este muchacho chico?
kubi ñu kaʔuna luʔu ndi
ndyu cāvi ntu cahu na lúhutī san

50 - ¿Cuándo va a bañarse tu hermano?
ama ndyu kuʔu¢i eenyo
nio
amá ntu cutzi ení o

6

41 - Es grande la casa.
kaʔnu biʔisa
cahnu vihi san

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.
ñadiʔika iniña ñakubi ekaʔmiña biʔiya
ña tzīcan íni na tzi ña quɨhvi{below:borracho} san cahmi ña vihi ña

43 - ¿Es dulce la miel?
vīdin ntu ntúdin
bidi ndyu ndyo~di~

44 - Él va a beber el agua.
ña ¢ika koʔñandyute
ña tzīcán coho ñá ntute

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)
eʔe tiña kiʔika (kafe) {above:coffe}
ētɨ ña{below:ella} quíhi can cafee

46 - el río grande
ndyute kaʔanu
ntute cahnu

47 - quince redes grandes
xéhun xūnu nahnu
še~u šu~ʔunu naʔanu
njube{margin:hamaca}

48 - Llevó el hermano de ella muchas piedras grandes.
ta~ʔa~ tanu ¢i.ka oʔodona š.unaʔano
tahan{below:hermano} tanu tzīcan ódoñā{below:llevo-él} xu{below:piedras} nahnu{below:grandes}

49 - ¿Puede escribir este muchacho chico?
kubi ñu kaʔuna luʔu ndi
ndyu cāvi ntu cahu na lúhutī san

50 - ¿Cuándo va a bañarse tu hermano?
ama ndyu kuʔu¢i eenyo
amá ntu cutzi ení o