4

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
mayhplumb at Aug 20, 2019 02:55 PM

4

21. su oreja de ella
loʔo š̩oto
lóhxo tun

22. veinte cebollas
oʔoko te~ngumi
óco té nquɨmi

23. diez camas
uʔuši kama
úhxi cāma

24. siete palabras
uʔuše tu~ʔu~
úhxe tūhun

25. El abrió el maguey.
na¢ika kanuya šabi

ña tzican cánuu ña xavi
S V-S O

26. Los cuatro cuernos, va a cortar él.
ngamí
ngɨ~ɨ~ mí ndyɨkɨ + kaʔa ¢i
4 cuernos nquɨmi ntɨ́quɨ tɨ catzin ña
? below "tɨ"
el below "ña"

27. Están creciendo los muchachos.
keʔe na luʔuli

caehnu na lúhuti
V S

28. Canta la mujer.
kai taya dɨʔɨ

caita ña dɨhɨ
S under "ña dɨhɨ "

29. Ella sabe cantar.
yini ye kaʔtána
ini ná é cata ña

30. Va a reir el niño porque está contento.
kaš kunde na luʔuli he do dini tyubino
caxcuntée na lúhuti san e dóo
diní tuví na

4

21. su oreja de ella
loʔo š.oto lóhxo tun
22. veinte cebollas
oʔoko te~ngumi óco té nquɨmi
23. diez camas
uʔuši kama úhxi cama
24. siete palabras
uʔuše tu~ʔu~ úhxe tuhun
25. El abrió el maguey.
nadika kanuya šabi ña tzican (s)| cánuu na (v-s)| xavi (o)
26. Los cuatro cuernos, va a cortar él.
ngamí
ngɨ~ɨ~ mí ndyɨkɨ kaʔa ¢i
4 cuernos nquɨmi ntɨquɨ tɨ catzin
27. Están creciendo los muchachos.
keʔe na luʔuli
28. Canta la mujer.
kai taya dɨʔɨ caehnu na lúhuti
caita ña dɨhɨ
29. Ella sabe cantar.
yini ye kaʔtána ini ná é cata na
30. Va a reir el niño porque está contento.
kaš kunde na luʔuli he do dini tyubino
caxcuntée na lúhuti san e dóo
diní tuví na