7

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed


51. No se está bañando el niño.
ña caitzi na lúhuti
ka i¢i na luʔundi

52. tres difuntos chicos
úni ntɨ́xɨ cuetzī
uu ni ndyɨšɨ kweʔ¢i

53. ¿ Cómo va a morir el zancudo?
¿Nté ntu co cuví scueñu?
de ñu koku bi skweyu
zancudo under "skweyu"

54. ¿A quién mató ella?
¿Xoó ntu éhni tún?
šoʔo ndueʔe ñito

55. El muchacho pegó en la nariz a su hermana.
Na lúhnti sán ne, xéhe na ditzin táhan na
pego él nariz hermana de el
na luʔundi sɨne šeʔe nabi¢i taʔanu

56. Ayer el homre quemó el pueblo.
Icu ne, ēhmi ná tzican ñuú na.
iʔi kunee eʔe mina¢ika ñuna

57. Amarraron ellos los pies de él en frente de la carcel.
ña¢ika ñakiniʔiña dɨʔɨña ¢ika šiʔi byuʔutu kaa
Ña tzīcán ne, quihní ña dɨ́hɨn ñā xihi vi útun cān.
pies? above "dɨ́hɨn"
frente casa below "xihi vi"

58. El estaba sentado al pie del árbol.
ña¢ika ña tyu'biya nydaʔa uʔu tu~u~ ka
Ña tzīcán ne, tuví ña nú dɨɨ̄hɨn útun cān

59. El va a venir cantando.
ña ¢ikaña kišaʔataña
Ña tzīcán ne, quicáta ña.

60. Voy y vengo. (Doy una vuelta)
kɨ~une ndiʔi š.o
Quɨhɨn ú, ne ntihix(i) ú
ndiʔš(i)-u small less than sign written below š

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page