4

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

21. su oreja de ella
loʔo š̩oto
lóhxo tun

22. veinte cebollas
oʔoko te~ngumi
óco té nquɨmi

23. diez camas
uʔuši kama
úhxi cāma

24. siete palabras
uʔuše tu~ʔu~
úhxe tūhun

25. El abrió el maguey.
na¢ika kanuya šabi

ña tzican cánuu ña xavi
S V-S O

26. Los cuatro cuernos, va a cortar él.
ngamí
ngɨ~ɨ~ mí ndyɨkɨ + kaʔa ¢i
4 cuernos nquɨmi ntɨ́quɨ tɨ catzin ña
? below "tɨ"
el below "ña"

27. Están creciendo los muchachos.
keʔe na luʔuli

caehnu na lúhuti
V S

28. Canta la mujer.
kai taya dɨʔɨ

caita ña dɨhɨ
S under "ña dɨhɨ "

29. Ella sabe cantar.
yini ye kaʔtána
ini ná é cata ña

30. Va a reir el niño porque está contento.
kaš kunde na luʔuli he do dini tyubino
caxcuntée na lúhuti san e dóo
diní tuví na

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page