34

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

33 IV-25

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.
ža ni 'kuu 'una 'nduu ža 'ñɨʔɨ 'ndɨžɨ 'xwaa

1 2 3 4 5 6 7
ɨ~ɨ~ _ 'uu _ uni _ 'xɨmɨ _ oʔo _ 'iñu _ uša

8 9 10 11 12
'una _ ɨ~ɨ~ _ ušɨ _ ušɨ ɨ~ɨ~ _

13 14 15 16
ušɨ uni _ u'šɨ 'xɨmɨ _ ša~ʔu~ _ 'šaʔu 'ɨ~ɨ~

17 18 19
'šaʔu 'uu _ 'ša~ʔu~ 'uni _ 'šaʔu 'xɨmɨ~

20 21 22 23
'oko _ oko ɨ~ɨ~ _ 'oko 'uu _ oko 'uni

24 25 26
oko 'xɨmɨ _ oko 'o~ʔo~ _ 'oko 'iñu

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page