9

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
May Helena Plumb at Aug 20, 2019 03:36 PM

9

76. El santo está adentro de la iglesia.
sandyu sa tubiya ini uʔuku ka
santú ne, tuví ña ini ucún cān.

77. Los homres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)
ñatisa~hndekaidoña taduʔukoña
(ya) adult
Ña tīí san ne, caido ña ña ta dúcun ña.

78. nueve palos largos
u~u~ utu naʔni
ɨ́ɨn ūtun nani

79. ocho cerros largos
una šuku naʔni
únā xucu nani

80. cuatrocientas personas
kɨmi syindyu ñaʔa
quɨ́mī cientu ñána

81. Mucha gente hicieron petates.
ña te da dii ñaʔa debaʔaya šubi
Ña te da dīi ñáha de váha ña xuvi
neg caus? made? ellos petates

82. Ella no cosió la tela con una aguja.
ta nu ¢iʔika ne deba nuʔu to~ šɨ́ʔɨki doo
Tánu tzīcán nw, ñá ni dē vánuu tún xɨquɨ doo.

83. Vende ella tela fina.
kadiʔiko tanu¢iʔi ka doo baʔa
cadico tanú tzican dóo váha.

84. No va a correro mucho su sobrina.
ña kweʔe¢i kuʔunu ta nua kweʔe¢indo
Neg va correr
Ña cuèhe tzi cunu tánu a cuétzi ntō.

85. La mujer dió dinero a su nuera.
ña dɨʔɨ́ sa ne šeʔeña dɨu~ enuña
Ña dɨ̄hɨ́ san ne, xéhe ñā diuhan énu ñā.

9

76. El santo está adentro de la iglesia.
sandyu sa tubiya ini uʔuku ka
santú ne, tuví n̄a in ucún cān.

77. Los homres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)
ñatisa~hndekaidoña taduʔukoña (ya) adult
Ña tīí san ne, caido ña ña ta dúcun ña.

78. nueve palos largos
u~u~ utu naʔni
ɨ́ɨn ūtun nani

79. ocho cerros largos
una šuku naʔni
únā xucu nani

80. cuatrocientas personas
kɨmi syindyu ñaʔa
quɨ́mī cientu ñána

81. Mucha gente hicieron petates.
ña te da dii ñaʔa debaʔaya šubi
Ña te da dīi ñáha de váha ña xuvi

82. Ella no cosió la tela con una aguja.
ta nu ¢iʔika ne deba nuʔu to~ šɨ́ʔɨki doo
Tánu Tzīcán nw, ñá ni dē vánuu tún xɨquɨ doo.

83. Vende ella tela fina.
kadiʔiko tanu¢iʔi ka doo baʔa
cadico tanú tzican dóo váha.

84. No va a correro mucho su sobrina.
ña kweʔe¢i kuʔunu ta nua kweʔe¢indo
Ña cuèhe tzi cunu tánu a cuétzi ntō.

85. La mujer dió dinero a su nuera.
ña dɨʔɨ́ sa ne šeʔeña dɨu~ enuña
Ña dɨ̄hɨ́ san ne, ex́he ñā diuhan énu ñā.