14

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

126. Su cuello de él (hablando de un niño)
duʔu ku na
dúcun nā

127. ¡Acuéstate aquí!
kutinda iʔya
cūtí ntāan íha

creció
128. Se hizo bonita la flor.
? obweʔnu laa
ōo va o éhnu laa

129. Hirvió cinco huevos.
kwiʔiñi u~ʔu~ ndyɨbi
cuihni uhun ntɨvi

130. dos banquitos nuevos
ubi baŋku šee
ubi teu vigas chicas
úvi bāncu/tēu xee

131. Estalló el cuente.
iʔite ñu kɨʔɨtyɨ / kandau ñu kɨʔɨtyɨ
ítē ñu quɨ́tɨ / whistles cantaʔu ...

132. ¿ Va a hervir la manteca?
kwiʔido ndyu de~ʔe~ sa~
cuīdo ntú déhēn san

133. Están tirados los huesos.
ndo šaa šɨʔɨkɨ́
ntoxaa xɨquɨ́

134. sal
ñɨɨ
ñɨ́ɨ̄

135. trabajo
¢i iyo
¢i·yo
tziñu

136. temblor
ta~a~
táān

137. llano (plano)
šo·do
xodo

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page