14

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

126. Su cuello de él (hablando de un niño)
duʔu ku na
dúcun nā

127. ¡Acuéstate aquí!
kutinda iʔya
cūtí ntāan íha

creció
128. Se hizo bonita la flor.
? obweʔnu laa
ōo va o éhnu laa

129. Hirvió cinco huevos.
kwiʔiñi u~ʔu~ ndyɨbi
cuihni uhun ntɨvi

130. dos banquitos nuevos
ubi baŋku šee
ubi teu vigas chicas
úvi bāncu/tēu xee

131. Estalló el cuente.
iʔite ñu kɨʔɨtyɨ / kandau ñu kɨʔɨtyɨ
ítē ñu quɨ́tɨ / whistles cantaʔu ...

132. ¿ Va a hervir la manteca?
kwiʔido ndyu de~ʔe~ sa~
cuīdo ntú déhēn san

133. Están tirados los huesos.
ndo šaa šɨʔɨkɨ́
ntoxaa xɨquɨ́

134. sal
ñɨɨ
ñɨ́ɨ̄

135. trabajo
¢i iyo
¢i·yo
tziñu

136. temblor
ta~a~
táān

137. llano (plano)
šo·do
xodo

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page