3

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

1. sol
ca̠ndii

2. luna
yo̠o̠

3. estrella
qui̠mi

4. lluvia
ja̠vi̠

5. humo
ni̠hma̠

6. frijol negro
nduchú tu̠ún

7. algodon blanco
ca̠chí yaa

8. seis calabazas chicas
in̠̄u̠ yiquí válí

9. un rifle largo
in to̠xi̠í cáni̠

10. ¡siéntese!
coo ndó

11. ¡venga cerca!
naha yati ndó

12. ¡vete allí!
cuá hán ndó(polite) chícaá

13. pared
náma̠

14. horno
hórnó

15. espuma
chi̠qui̠̊n̄u̠

16. granizo
níí

17. pelo
íji̠

18. grano (de la piel, cara)
ndi̠hi

19. su cabeza de usted
yiquí jíní ndó

20. su sobaco de él
ti̠xi̠ le̠he̠ da

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page