4

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
s748990 at Apr 25, 2018 11:33 AM

4

1. sol
nchíca nchii

2. luna
yóó

3. estrella
chódíní

4. lluvia
daú

5. humo
ñúhmá

6. frijol negro
nduchi tnuu

7. algodon blanco
cáchí cuìxín

8. seis calabazas chicas
íñú y_qu_" iñu lîhli

9. un rifle largo
++n" tnuxìí cání

10. ¡siéntese!
coo

11. ¡venga cerca!
taquìxi ndehe

12. ¡vete allí!
cuàhán" yàcá
ʔ ž
13. pared
y_qu_ naha(véhe)

14. horno
xítnú
š

15. espuma
t_ñu

16. granizo
ñ_ñ_

17. pelo
idi
d

18. grano (de la piel, cara)
nd+hy_

19. su cabeza de usted
d_qu+ mén

20. su sobaco de el
hiléhédê

4