2

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
mayhplumb at Aug 22, 2019 10:55 AM

2

2 Noch.8

'uʔxu~u~ 'kači 'konexu 'žɨsaa 'tɨsaa
us 'taʔa 'kwaʔa~ 'nanda ka 'konexu igo 'sa~a~
ɨ~ɨ~ 'mana 'taxa 'nčukuči 'bita 'saku
'neʔeduši 'kači 'sora sa datiši
'tiku 'konexu 'iku 'sa~a~
'kesaʔani 'konexu sa 'kɨtɨ 'sa~a~

2

Noch.8
'uʔxu~u~ 'kači 'konexu 'žɨsaa 'tɨsaa
us 'taʔa 'kwaʔa~ 'nanda ka 'konexu igo 'sa~a~
ɨ~ɨ~ 'mana 'taxa 'nčukuči 'bita 'saku
'neʔeduši 'kači 'sora sa datiši
'tiku 'konexu 'iku 'sa~a~
'kesaʔani 'konexu sa 'kɨtɨ 'sa~a~