3

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

6 revisions
at Aug 28, 2018 09:54 AM

3

1. sol
ncāntii
gandii

2. luna
xóō
s.oo
{note:x}

3. estrella
xntɨvi
sndɨʔɨbi

4. lluvia
dávī
daabi

5. humo
úhmē
uʔume

6. frijol negro
ntutzi ntēe
ndu¢indeʔe

7. algodon blanco
catzi cuihxin
{strikeout:ni}kaʔ¢i kwiʔiši~

8. seis calabazas chicas
íñu xɨquɨn cuetzī
iu šɨʔɨ kɨ kweʔe¢i

9. un rifle largo
uun chīí cani
u~u~ rifle kaʔni
u~u~ čii kaʔni

10. ¡siéntese!
cutuvī nto
kutyu bi ndo

11. ¡venga cerca!
véxī etzin
bešyeʔe ¢i

12. ¡vete allí!
cuēhén i cān
kwa~ iʔka

13. pared
ntōho é ntitzi
ndoʔo ndiʔ¢i

14. horno
urnu
urno

15. espuma
tiñu
ti·nu

16. granizo
davi xúū
dabi šuu

17. pelo
idi
i·di

18. grano (de la piel, cara)
tzihxen
¢iʔiš.e {note:pimple}

ntɨhxɨ
ndɨʔɨ še {note:grano}

19. su cabeza de usted
dɨquɨ nto
dɨʔɨ kɨndo

20. su sobaco de él
má dīhi ña
ma diʔindo {note:yours}

idi ma diʔi ya
{note:hair his}

3

1. sol ncāntii
gandii
2. luna xóō
s.oo
x
3. estrella xntɨvi
sndɨʔɨbi
4. lluvia dávī
daabi
5. humo úhmē
uʔume
6. frijol negro ntutzi ntēe
ndudindeʔe
7. algodon blanco catzi cuihxin
nika'¢i kwiʔiši~
8. seis calabazas chicas íñu xɨquɨn cuetzī
iu šɨkikweʔe¢i
9. un rifle largo chīí cani
u~u~ rifle kaʔni
u~u~ čii kaʔni
10. ¡siéntese!
kut'u bi ndo
cutuvī nto
11. ¡venga cerca! véxī etzin
bešyeʔe ¢i
12. ¡vete allí! cuēhén i cān
kwa~ iʔka
13. pared
ndoʔo ndiʔ¢i
ntōho é ntitzi
14. horno
urno urnu
15. espuma
tinu tiñu
16. granizo davi xúū
dabi šuu
17. pelo
idi idi
18. grano (de la piel, cara) tzihxen
diʔiše purple ndɨʔɨ še
grano ntɨhxɨ
19. su cabeza de usted
dɨʔɨ kɨndo
dɨquɨ nto
20. su sobaco de él
ma diʔindo yours
má dīhi na
idi ma diʔi ya
hair his