page_0006

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

6 revisions
Eduardo Henrique Gorobets Martins at Feb 24, 2023 12:16 PM

page_0006

[Don Miguel?] salvador yehhuan nitePiltzin niquitohua
[nimotlacatilo] yPan In tocapilla S[an]ta Isabel
ac Cohuatlan Itlahuilanal ciu[da]d Cholula. I
melahuac onechaxcatitehuac Inotatzin
[Catca] Itoca miguel saluador Xelhua
se tlali tlalpitza otli yc hueyac quipia chicon
Yahuali yhuan nahui maytl Yc tlaxcalan
Copa Yhuan atlixcopa, ahuin Yquisayan tona
Li Yhuan ycallasquian tonali quipia Ynic patla
huac Yepohuali Yhuan Caxtoli yhuan ome ma
Ytl, ahuin yquisaltan tonali yc moquaxochti
a otli patlahuac ynquisa Cholola Yahui a
tlixcopa ahuin ycalaquian tonalli yc mote
panohua ytlal andres huitzil ahuin tlcaxca
lancopa yc motepanohua ytlal Baltasar gar
sia ahuin atlixcopa yc motepano ytlal Juan
gabriel quauhpoyahual auh yn axcan ca no yo
locacopa yn amo aca nechcuitlahuiltia ynic
nicnamaca Ynotlallnemac ahuin niquinama
quiltia yehuan andres te palma yhuan yn te
oyotica ynamic Itoca onic ytoca sebastiana lusia yelhua
yn tlaxilacal S[an]ta ma[ri]a tlacochcalco ahuin nech
maca yn tomin macuili pesos yhuan Chiqua
Cen tomin y[n] nomotenhuintzmitl S[an]ta Yglesia
Cholula ymatica oquicahuaco Joseph X[o]chi
Piltecatl Ca Fiscal ypa[n] yncapillan S[anta] Isabel Y
quac yn onimo namicti ynehuuatl diego salu[a]dor
xelhuan ompa quauquecholan auh oc
Pa onic celi ome pesos yc mochi mocentlalia
Chicome pesos Yhuan Chiqu[a]sen tomi[n] Yn chi
Pahuac teocuitlatl onic celi Yn ipatiuh notla
nemac ymixpan testigos yn oticchuihque
nonotzal ynic ayac moxicos Yhuan ayac
Chalanis ahuin aquin tlachalanis Tlaxtla

page_0006

11/ 168
[Don Miguel?] salvador yehhuan nitePiltzin niquitohua
[?nimot?acahilo] IPan In tocapilla S[an]ta Isabel
[?]ac Cohua[n?]can In cahuilanal Lice[ncia]d[o]? Cholula. I
[?] melahuac onechaxcatitehuac Inotatzin
[Ca? Ica?] Itoca miguel salvador Xelhua
[?sercalo?] Icalpitzaese. Ic hua Ia.c quipia chicon
Cahualo Ihuan nahui ma[r]te[s] Ye icaxcalan
Copa Ihuan atlexcopa, ahuin Iquisa Ian tona
Li Yhuan Icallasquian tonalli quipia Inic patla?
huac Ye pohuali Yhuan Caxtoli yhuan ome ma
Yre, a. huin Iquisaltan tonali yc moquaxochti
a ore. par ca Huac Inquisa Cholola Yahui as
tleixcopa ahuin Ica Laquian tonalli Ic mo te
Panohua Y?cal andres huitzil ahuin icaxca
LanCopa Temotepanohua Ytlall Baltecargar?
sia ahuin atlexcopa yc motepano Itle al huan
gabriel quacatepo Yahual auh yn axcan ca no Yo
Lo cacopa Yn amo aca nechcuitlashuiltia Inic
nicnamaca Ynotlallnemac ahuin niquinama
quiltia Yehuan andres lepalma Ihuan In te
oYotica Itoca onic Itoca sebastiana Icesia Yelhuas?
In ica xilacal S[an]ta ma[ri]a Tlacochcalco ahuin noch?
macas In tomin macuili pesos Ihuan Chiqua
Cen tomin In omoten Huentzonic S[an]ta Yglesia {?}
Cholula Imalhicas oquicahuasco Joseph X? chi
Piltecatl Ca Fiscal ypan Incapellan S[anta?} Isbael Y
quac Inonimo namicti Inehuuatl c[lerigo?] salce??
xelhuan ompa quauch quecholan auh oc
Pa. onic celi ome pesos yc mochi mocentlalia
Chicome pesos YhuanChiquce sen tomic Yn chi
Pahuac teocuitlatl onic ce Lo Yn ipalnech notla
nemare Ym ixpan testigos Yn oticchuictique ?
nonotzal Inic astac mo xicos Yhuan astac
Chalanis ahuin aquin tlachal?riell Tlax?