page_0006

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

[Don Miguel?] salvador yehhuan nitePiltzin niquitohua
[nimotlacatilo] yPan In tocapilla S[an]ta Isabel
ac Cohuatlan Itlahuilanal ciu[da]d Cholula. I
melahuac onechaxcatitehuac Inotatzin
[Catca] Itoca miguel saluador Xelhua
se tlali tlalpitza otli yc hueyac quipia chicon
Yahuali yhuan nahui maytl Yc tlaxcalan
Copa Yhuan atlixcopa, ahuin Yquisayan tona
Li Yhuan ycallasquian tonali quipia Ynic patla
huac Yepohuali Yhuan Caxtoli yhuan ome ma
Ytl, ahuin yquisaltan tonali yc moquaxochti
a otli patlahuac ynquisa Cholola Yahui a
tlixcopa ahuin ycalaquian tonalli yc mote
panohua ytlal andres huitzil ahuin tlcaxca
lancopa yc motepanohua ytlal Baltasar gar
sia ahuin atlixcopa yc motepano ytlal Juan
gabriel quauhpoyahual auh yn axcan ca no yo
locacopa yn amo aca nechcuitlahuiltia ynic
nicnamaca Ynotlallnemac ahuin niquinama
quiltia yehuan andres te palma yhuan yn te
oyotica ynamic Itoca onic ytoca sebastiana lusia yelhua
yn tlaxilacal S[an]ta ma[ri]a tlacochcalco ahuin nech
maca yn tomin macuili pesos yhuan Chiqua
Cen tomin y[n] nomotenhuintzmitl S[an]ta Yglesia
Cholula ymatica oquicahuaco Joseph X[o]chi
Piltecatl Ca Fiscal ypa[n] yncapillan S[anta] Isabel Y
quac yn onimo namicti ynehuuatl diego salu[a]dor
xelhuan ompa quauquecholan auh oc
Pa onic celi ome pesos yc mochi mocentlalia
Chicome pesos Yhuan Chiqu[a]sen tomi[n] Yn chi
Pahuac teocuitlatl onic celi Yn ipatiuh notla
nemac ymixpan testigos yn oticchuihque
nonotzal ynic ayac moxicos Yhuan ayac
Chalanis ahuin aquin tlachalanis Tlaxtla

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page