page_0012

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Incomplete

caxtoli peso yhua
ome tomin yn in
tomin yc nicna
mic tiyanoco
neuh Juo Ase
sion telpochtli
yn omoteneuh qui
tlalpac
tita ma chihua Ynic tlaxcalan copa Yhuan Yc atlix
quipia Y nihueyaquilis senpohuali Yhuan matlac
tla sebaras Yhuan Ye Y quarta tictamachihu
Ynic tonati Yquisa Yan Yhuan tonati Yca Sa qui
quipia Ynipa tlahuatis sen pohuali Yhuan chic
baras Ynin tlati Ypan catqui se cati tlachi Ya Tona
Yquisapan atlequipia puerta Yhuan Ypan catqu
coral Ypan mochi monamaca Yn quenama mi
catqu atlemetl Yn tonati Yqui sasan con tepen
qualahuatl tlaxcalan copa contepinohua
huani Ye Yequisetitia Yn itlal tonati Yca la qui
con tepanohua sa no Yehuatl tlal cohua ni
quisetilia yn itlal atlixcopa connamiqui ni
nohuitzin Yn no huel tlathocatzin Yez solar Ynin
cahuel Yca mochi Yn toteac nequiti Mochihua
tech tequihuiltia Yehuatl toconnamaqui
Ytocas antto teocui tlahua Yhuan Yni
namic Ytoca felipha sebasna ahuatl
sa no nican chaneque Ypan Ynin tlal
ca altepetl cuid cholulan Yn cabesera
santiago tecpan misquitlan pilopan
tech ma ca Yn ipa huh totlatol Y hec co
tic teocuitlatl chipac tomintzin huel
ma tica toconselia tihuan Y noconneu
auh Tonaxcan tiquitotica Yn tlal na
na ma ca nica nican ticmo tenehui
Y nitlasomachi Y oquauh ne panoltzin
Yn tto Ds Yn san tissma cruz Juramento Yn
amo se patimoxicosque yn tla se pati
moxicosq op Yxquich ti pasqua
Yn tomi Ytlan amo Ye timacosque
yn totlal sa no yuhqui yn tlalcohua ni yn
tla moxicos caquipolos Yn itomin auh Yn
ca huel tiquin motlatlauhtiliaYn taltepep
catzitzin huan Yn can motquitia Yn tzin Yn
petzin Yn tto Ds Ynaquin se patlachala
ca nimantic mixpantitizque Yn señora

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page