page_0012

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
Eduardo Henrique Gorobets Martins at Jul 20, 2023 08:33 PM

page_0012

caxtoli peso yhua
ome tomin yn in
tomin yc nicna
mic tiyanoco
neuh Juo Ase
sion telpochtli
yn omoteneuh qui
tlalpac
tita ma chihua Ynic tlaxcalan copa Yhuan Yc atlix
quipia Y nihueyaquilis senpohuali Yhuan matlac
tla sebaras Yhuan Ye Y quarta tictamachihu
Ynic tonati Yquisa Yan Yhuan tonati Yca Sa qui
quipia Ynipa tlahuatis sen pohuali Yhuan chic
baras Ynin tlati Ypan catqui se cati tlachi Ya Tona
Yquisapan atlequipia puerta Yhuan Ypan catqu
coral Ypan mochi monamaca Yn quenama mi
catqu atlemetl Yn tonati Yqui sasan con tepen
qualahuatl tlaxcalan copa contepinohua
huani Ye Yequisetitia Yn itlal tonati Yca la qui
con tepanohua sa no Yehuatl tlal cohua ni
quisetilia yn itlal atlixcopa connamiqui ni
nohuitzin Yn no huel tlathocatzin Yez solar Ynin
cahuel Yca mochi Yn toteac nequiti Mochihua
tech tequihuiltia Yehuatl toconnamaqui
Ytocas antto teocui tlahua Yhuan Yni
namic Ytoca felipha sebasna ahuatl
sa no nican chaneque Ypan Ynin tlal
ca altepetl cuid cholulan Yn cabesera
santiago tecpan misquitlan pilopan
tech ma ca Yn ipa huh totlatol Y hec co
tic teocuitlatl chipac tomintzin huel
ma tica toconselia tihuan Y noconneu
auh Tonaxcan tiquitotica Yn tlal na
na ma ca nica nican ticmo tenehui
Y nitlasomachi Y oquauh ne panoltzin
Yn tto Ds Yn san tissma cruz Juramento Yn
amo se patimoxicosque yn tla se pati
moxicosq op Yxquich ti pasqua
Yn tomi Ytlan amo Ye timacosque
yn totlal sa no yuhqui yn tlalcohua ni yn
tla moxicos caquipolos Yn itomin auh Yn
ca huel tiquin motlatlauhtiliaYn taltepep
catzitzin huan Yn can motquitia Yn tzin Yn
petzin Yn tto Ds Ynaquin se patlachala
ca nimantic mixpantitizque Yn señora

page_0012

tita ma chihua Ynic tlaxcalan copa Yhuan Yc atlix ?
quipia Y nihueyaquilis senpohuali Yhuan matlac
tla sebaras Yhuan Ye Y quarta tictamachihu?
Ynic tonati Yquisa Yan Yhuan tonati Yca Sa qui
quipia Ynipa tlahuatis sen pohuali Yhuan chic?
baras Ynin tlati Ypan catqui se cati tlachi Ya Tona?
Yquisapan atlequipia puerta Yhuan Ypan catqu?
coral Ypan mochi monamaca Yn quenama mi
catqu? atlemetl Yn tonati Yqui sasan con tepen?
?qualahuatl tlaxcalan copa contepinohua ?
huani Ye Yequisetitia Yn itlal tonati Yca la qui ?
con tepanohua sa no Yehuatl tlal cohua ni ?
nohuitzin Yn no huel tlathocatzin Yez solar Ynin ?
cahuel Yca mochi Yn toteac nequiti Mochihua ?
tech tequihuiltia Yehuatl toconnamaqui?
Ytocas an tt[o]hecho teocui tlahua Yhuan Yni
namic Ytoca felipha sebas[tia]na ahuatl
sa no nican chaneque Ypan Ynin tlal
ca altepetl cui[da]d cholulan Yn cabesera
santiago tecpan misquitlan pilopan
tech ma ca Yn ipa huh totlatol Y hec? co
tic teocuitlatl chipac tomintzin huel
ma tica toconselia tihuan Y noconneu
auh Tonaxcan tiquitotica Yn ?tlal na
na ma ca nica nican ticmo tenehui
Y nitlasomachi Y oquauh ne panoltzin
Yn ffPhecho] Yn san tissma cruz Juramento Yn
moxicos q? op? Yxquich ti ? pasqua
Yn tomi Y?tlan amo Ye timacsque
tla moxicos caquipolos Yn itomin auh Yn
ca huel tiquin motlatlauhtiliaYn taltepep?
catzitzin huan Yn can motquitia Yn ? tzin Yn?
petzin Yn tto{hecho[] ? Ynaquin se patlachala
ca nimantic mixpantitizque Yn senora