Syntax-02_45-Jicaltepec-hb-2

ReadAboutContentsHelp
16.95265, -97.80674

Pages

6
Complete

6

36. i Quién anda lejos? 'yo! čya. ku! ka. ni! ša~a~ 'yoo 'čika ' kuu 'kani 'ša~a~

37. i Muy lejos va caminar él? 'kani 'ša~a~ kʷa 'kaka ra 'ka. ni! ša~a~ kʷa~! ka?. ka.ra 'ka. ni! ša~a~. ' kʷa~! kas. ka. ra

38. su hermano de usted cortó el estómayo del venado. 'ika! 'ku?ayo?oo 'i. ka! ča? ⁿda. 'di. či. di 'i. θu. ka 'ku?ayo?oo' ča? ⁿda. 'di.či.di ' i.θu. ka

39. Fue su yerno de ella dentro de su casa 'ča~? aa 'ka! seni' ya. ka 'di.či ' be?en

40. Ella vió que esos hombres escondieron la campana. 'ña~ka~ 'ⁿdɛ?ɛ ča 'raka~ ni t!šɛ?ɛ 'kaa ka~ 'ña 'kan ' te? en' čaa 'la 'ka. ⁿdra' nii' ti' še?e ka?a.ka 'ña~ka~ 'ⁿdɛ?ɛ ča 'raka~ tara ti'bɛ?ɛ kaa ka~ 'ña 'kan ' te? en' če.ra? ' ka. ⁿdra' ti' še?e ka?a.ka

Last edit about 4 years ago by jm94653
7
Complete

7

41. Es grande la casa. 'ka? nu ' ša~a~ 'be?e. ka~ 'ka?nu 'ša~a~ 'wɛ?ɛ ka~

42. El sabe que el borrado va a quemar su casa. 'rala~ 'čito ča ra 'čini ka~ kʷa 'ka?mi ra 'wɛ?ɛ ra 'ra. ka! 'či. to. 'čaa ra! 'či. ni. ka. ko? 'la?!mi. ra 'be?e. ra 'da.ka! 'či. to 'če. ra! či.mi.ka ka? 'mi.ra 'be?e.ra.

43. i Es dulce la miel? 'biš a.t?'bi.ši i? 'du. ši.ka 'atu 'wiši~ ⁿduši ka~

44. El va a beber el agua. 'raka~ kʷa'ko?o ra 'ⁿduta 'da.ka.kʷa.'ko~?o~. ra be? 'raka~ ku 'ko?o 'ⁿduta 'ra.ka. 'ko~.ko~?o.'ⁿduta.ta 'raka~ ku ra 'ko?o 'ra. ka. 'ko~. ko~?o~ro!ⁿdu.ta

45. Lo ecló ella 'ča tin ya. ka 'ča.ka 'ča tin ya. ka 'ča.ta

Last edit about 4 years ago by jm94653
8
Not Started

8

This page is not transcribed, please help transcribe this page

9
Not Started

9

This page is not transcribed, please help transcribe this page

10
Not Started

10

This page is not transcribed, please help transcribe this page

Displaying pages 6 - 10 of 30 in total