9

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

auh yn tlamachi ypatiuh yesqui ye ticaxcatia yhua
tictlatquitia yn tlali yehuatzin yn tlalcohuani yn
ticmochihuilia Gracia mitohua Donacion
yc yehuatzin quimotequipanilhuis quenami ye y
huaxcatzin yhuan yn ac saso quimomaquilis yni
cahualis (ynin tlali tlalchipetztli) yhuan mi
tohua ca amo onca aquin tlachalanis ytechpa ynin
tlali seme nopilhuan noso saso aquin quitos yhuan
ca ypanpa ytlalnemac noso ytlalcohual auh
yntla aca tlachalanis tehuan yn titlalnamacai
que totomin ticpopoloque y nictic yectilisque
yhuan ticquiltilisque yhuan ticmichpantilisqu
yn justicias de su magd yn canpa atichaneuhque
ynic yehuantzitzin yca ynin justicia
yeyec olitzin techmoyectlalilisque yhuan ocsep
pa ca yocoxcayotica ticmomactilisque yn tlali
yn tlalcohuani auh yn tlacamo huelitis yc
noso amo yuhqui ticchihuasque ticpalehuisque
yn tlali opa ixquich tiquepasque yn ipatiuh
omochiuh yhuan mochi yn quexquich yei tlaylo
ytlatequipanolis ypan yesqui mochi tiquich
tlahuasque; ynic neltis nican tictlalia yn i
machio yn santissima Cruz mitohua Juramen
ynic amo quemanian ytechpa timoxicosque yn ix
tlalnamaquilistli ticchihua ynicneltis no ymix
pan mochihua yn melauhcatlaneltiliani
me ynin tonenonotzal, yn yehuantin Sr
Nicolas de sandoval mestiso Juo Mansilla yni
yehuantin tlaneltilisque saso quemanian ca
huipan monequisque no nicneltilia yn ne
huatl Dn Anto Roldan quenami niescriba
no de Cabildo niquitohua niquimixmati

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page