page_0015

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Ypan Ynin altepetl San esteuan yancuic tlaxcallan ypan mahtlactli yhua[n] nahui to
natiuh metztli setiembre yhua[n] xihuitl mil y seisientos y nouenta y dos años
yn iehhuatzin tlahtoani g[obernado]r D[on] Matheo de la Corona yhuan mochi cauildo Re
gimiento Omopouh ynin peticion Yn toixpan oquitlali yn iehuatl
Pedro Gaspar nican nochan ypan ynin altepetl S[a]n esteuan yancuic
tlaxcallan amo tlahtohca yxpantzinco nineci yn antlaçohpipiltin tlahtoani
g[obernado]r yhuan alcaldes Regidores yn anquimopieliah ynin Dios yalteptzin yhua[n]
Tohuei tlahtocatzin Rey in amotlahtoca yxpantzinco nictlalia nonetoli
niliz yhua[n] nomelahuaca tlahtol mayehuatl nopalehuiloca mochihuaz yhua[n]
nicyhtohua ic axcan ypan inin xihuitl mil y seiscientos y noventa y dos años ypa[n]
ypehuayan metztli setiembe oquinnotz nomontahtzin Domingo Simeon in
yn huitzitzin huan nopilhuan ypanpa onpa motemazqueh ye yequin opahtzique
yca cocoliztli auh in nehuatl onictlacamat yn itlahtolzin nomontahtzin
yc oniquinhuiquili yn huitzitzinhua[n] Yc notlacatzitzintin auh in ypa[n] tochan
oticpiaia ce pitzotl Yotztli catca yhua[n] quenami Ye acmo onca[n]tia teac
mo huel tictlamaca yc niman onichuicac omopa Yehan nomontahtzhin Ypanpa no
ompa nicmocuitlahuiz quenami ic noyaxca yca niquinpalehuiz nopilhua[n]
ca itetlaocoliltzin nocome Christina nahtzin auh intla monequiz nictemacas ynfor
macion auh in icoppa onicaia Reyno oniquintlatemalito nopilhua[n] onictlax
tlahui notio nicolas ome pesos ypanpa quitlamacas yc onpa ominiuh
ynon pitzotl auh yn axcan yc ye nicualhuicaz nequi ye acmo nechcahui
lia no monnantzin niman onic motili nomontahtzin zan no yuhqui yca o
motequipacho quimitztahuilia nelli amo noyaxca nelli yehuatl quichi
huiliz missa nocihuatzin catca yhua[n] conanaz maxic motilicax açoh on
ca melahaualiztli apaninon yhcuac Yehhua[n]tzitzin quinpalehuizquia ym
huitzitzinhua[n] occepa iuhqui neci Zan yehua[n]tzitzin quinelehuilia tlen ic m[o]
palehuizquiaz nomah yntla Yehhuatzin quimonequilitziquia qu[e]
namiquiz Yanimatzin Yhpotzin Amo monequia yca tlen toiaxca
yca nehuatl Ye onicchuiz Yehuatl onihuelitic yca nocihuatzin cat
ca onicpalehui Yanimahtzin yca missas yhua[n] abito yhua[n] limosnas

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page