page_0003

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

huatl miguel salvador xelhuan nicnoquich
nimotlalia santa Ysabel Yztac cohuatlan Ytla
Ceuidad cholula Ynotlaxilacal Santa
tlacochcalco cohuapa niquitohua ca se tla
caYoca Colostitlan Ypan huey otli onech
catitehuaque no colhuan notahuan ocat
Ynin tlali Ynic hueYac yc tlaxcalahuic Yhua
atlixcohuic quipia chiconpohuali yhuan Yey
mamYtl ahu in yc patlahuac quipia macuil po
huali yhuan Chiquacen maytl yc tonatiuh y
quisaYan Yhuan Ycalaquian ahu in YquisaYan
tonali yc motepanohuia Ytlal ana xelhuan
ahu in Ycalaquian tonali yc motepanohua Ytlal
huey otli yc moquaxochtia quissa Cholula ya
hui atlixco ahu in tlaxcalahuic yc motepano
hua Ytlal Pasqual xelhuan ahu in atlixco
Pa yc motepanohua Ytlal Juan martin tepal
ma, auh canhuel noYolocacopa aYac nechh
cuitlahuiltia Ynic nicnamaquiltia yn intoca
andres de Palma yhuan yn teoyotica inamic
ytoca sebastiana lusia xelhuan sano nica
motlalia yn santa isabel Yztac Çohuatlan Yn
tlaxitacal santa maria tlacocchcalco ahu in nech
maca tomin chiuhcnahui pesos Yztac te
ocuittlatl nomatica nicçelia Yn ipatiuh Yne
tlal ahui chiquasen pesos yn niquixtla
ome xipan notlacalaquil nican motocayo
tia yn tequitlatoque Yn ce Ytoca Baltesar
garsia yn oquiseli Ypan xihuitl 1662 Yn
tequitlato ytoca miguel seacatzin yn quiçeli
ypa[n] xihuitl 1663, ahu in oc yey pesos Yc oni
mopalehui ynic ca Ymixpan testigos Yn tech
hua tonenonotzal Ynic aYac çepa mochicoz
tla nimoxicoz nitlalnamacani ca opa
yn nicCuepaz yn tomin sano yuhqui Yn tlalco
huani ytla moxicoz ca quiPoloz Yn itomin

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page