2

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

tica Yca atlixcopa timocolohua quipia caxto
lonahui baras sano Yc atlixcopa quipia ma
tlactla se bara Yhuan tlaco Ynin tlali atle
Ypan catqui san tlalxipechtli Yn tonali Yqui
saYan contepanohua Yn tlalcohuani Yhuan
Ju[an]o xocoYo tlaxcalancopa contepanohua
pe[dr]o masatl tonali YcalaquiYan contepa
nohua s[eño]r Ju[an]o caxco atlixcopa Contepanohua
s[a]n Xptobal huechotl Yhuan Jozeph chopitl
Ynin tlali ca huel Yca mochi Yn totlanequi
los mochihua Ynic toconnamaquiltiYa
Yn Yehuatl ytoca Ju[an]o menes sano nican
chane Ypan Ynin tlathoca altepetl
Ciu[da]d cholola Ycabesera S[a]ntiago tlapitza
huacan cohuapan n techmaca yn ipatiuh Ynin
totlal Ystac costic teocuitlatl chipahuac
tomintzin huel tomatica toconselia chiuh
nahui peso auh Ynin tomintzin
ca amo san oticnenpoloque ca neli me
lahuac Yc tiquinmoquixtilia Ymissa
tzin Yn totatzin ocatca sebas[ti]an grande
Yn tonantzin ocatca magdalena grande
Ynic semicac neltitiYez auh Yn axca[n]
tiquitohua Yn titlalnamacani ca nican
ticmotenehuilia Yn itlasomachiYo
quauhnepanoltzin Yn t[o]t[ecuy]o D[io]s Yn s[a]ntiss[i]ma
Crus Juramento Yn tla sepa timoxicosque
Yn tla sepa ticmoxicosque opa Yxquich
ticuepasque Yn tomin Yhuan amo Yc
timacosque Yn totlal sano yuhqui yn
tlalcohuani Yn tla moxicos quipo
los Yn itomin auh Yn axcan ca huel
tiquinmotlatlatilia Yn taltepe
pachocazinzinhuan conmotqui

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page