30

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

30 V-29

146- Hace ocho días que se murió el difunto Juan
1 - ša 'šaʔu~ 'kibina ni šiʔi ndee 'xuaa
2 - ša 'šaʔu~ 'kibina ni šiʔi ndežɨ ndee 'xuaa

1 2 3 4
'e~e~ 'uu 'uni 'ku~u~

5 6
'oʔo iñu 'ušu 'una

11 over "uši e~e~"
'e~e~ 'uši 'uši e~e~

20 21 22
oko - 'oko e~e~ - oko uši

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page