29

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
at Sep 13, 2019 02:58 PM

29

26

109 - El pobre pájaro se murió hoy.
ndaʔbi 'paharo bišendo bise
ndaʔbi 'paharo biʔiči ndakobe ye
ndaʔbi paxaro wiʔi šiʔtɨ bityi
--> ndaʔbi paxaro wɨʔi čiʔi tɨkoo bityi

110 - Mi tía lleva el animal a la orilla del río.
ñu čiŋ'ku šira tayuka
ñu čiʔi~ 'ku~ʔu~ šiʔira šita yutya
--> ñu~u~ či~ʔi~ ku~ʔu~ ši~ʔi~ra šitya yutya

111 - su cola de él
suʔma kabayo tɨkwa~
suʔma ka'bayowa~ (tɨkwa~)
suʔma inaʔ
? suʔmasi

29

26

109 - El pobre pájaro se murió hoy.
ndaʔbi 'paharo bišendo bise
ndaʔbi 'paharo biʔiči ndakobe ye
ndaʔbi paxaro wiʔi šiʔtɨ bityi
--> ndaʔbi paxaro wɨʔi čiʔi tɨkoo bityi

110 - Mi tía lleva el animal a la orilla del río.
ñu čiŋ'ku šira tayuka
ñu čiʔi~ 'ku~ʔu~ šiʔira šita yutya
--> ñu~u~ či~ʔi~ ku~ʔu~ ši~ʔi~ra šitya yutya

111 - su cola de él
suʔma kabayo tɨkwa~
suʔma ka'bayowa~ (tɨkwa~)
suʔma inaʔ
? suʔmasi