12

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
at Apr 25, 2019 03:59 PM

12

56 - Ayer el hombre quemó el pueblo.
'suči 'yuka~ ni 'xaʔmui 'ñuu 'yuka 'iku

57 - Amarraron ellos los pies de él en frente de la cárcel.
ni kaxuʔnide 'sɨ~ʔɨ~yi yu 'šiʔi 'bikaa 'ñuka iku
Asp - Vb subj Obj poss LOC N?? carcel ayer? allí?

58 - Él estaba sentado al pie del árbol.
maayi 'njaa xaʔa 'yuhnu 'ñuka
maayi ni 'njaa xaʔa 'yuhnu 'ñuka

59 - Él va a venir cantando.
'maayi 'xikai te ki'xaʔi 'katayi
subj viene él y? ? Vb?-él? sing-él

60 - Voy y vengo.
'ki~ʔi~ te 'kiyi
ki~ʔi~yi te 'kiyi

where does this sequence of -iyi come from?

12

56 - Ayer el hombre quemó el pueblo.
'suči 'yuka~ ni 'xaʔmui 'ñuu 'yuka 'iku

57 - Amarraron ellos los pies de él en frente de la cárcel.
ni kaxuʔnide 'sɨ~ʔɨ~yi yu 'šiʔi 'bikaa 'ñuka iku
Asp - Vb subj Obj poss LOC N?? carcel ayer? allí?

58 - Él estaba sentado al pie del árbol.
maayi 'njaa xaʔa 'yuhnu 'ñuka
maayi ni 'njaa xaʔa 'yuhnu 'ñuka

59 - Él va a venir cantando.
'maayi 'xikai te ki'xaʔi 'katayi
subj viene él y? ? Vb?-él? sing-él

60 - Voy y vengo.
'ki~ʔi~ te 'kiyi
ki~ʔi~yi te 'kiyi

where does this sequence of -iyi come from?