1

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

2 (MB 6)

kačiři, či žačiay chi žačiay, žo ři tu řa looy

`kačiřii`taa i~i~ kučia. čindi kaa la looři taa

ñi tia~ la `saa i~i~ čia `ñira i~i~ ña čia~ `kačiřa

a biči `nuka `kači žoo či baa dañuřa

`čiřita ta saa

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page