1

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

2 (MB 6)

kačiři, či žačiay chi žačiay, žo ři tu řa looy

`kačiřii`taa ii kučia. čindi kaa la looři taa

ñi tia la `saa ii čia `ñira ii ña čio `kačiřa

a biči `nuka `kači žoo či baa dañuřa

`čiřita ta saa

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page