12

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Ma mochintin quimatican yn aquique conitazque yhuan conpohuasq[ue] ynin to
neltilis Amatlacuilol escriptura yn nehautl notoca Don melchor bes
cayno yn teoyotica nonamic ytoca Maria omaca yhuan tiquinpia nahui
me topilhuan ynic ce ytoca Don juan bescayno yn teoyotica ynamic Juana
Bula ynic ome ytoca Maria Bescayno yn inamic ytoca Marcos nauhyo
tl ynic ei ytoca Petrona bescayno yn inamic ytoca Pasqual huelic ynic
nahui ytoca Ysabel bescayno nican tochan ipan inin Altepetl Cabezera
San Andres Cholula ytech tipoticate yn tlaxilacal santiago xicotenco Pi
lopan yehica in axcan tiquitoa ca tocompia cenpantli totlaltzin totlal
nemac ytocayocan boterotlan otechmomaquilitehuac yn nonantzin oca
catca D[oña] Ju[an]a bescayno huel ypan itestamento oquicuilotehuac ynic me
huac totlalnemac yn tlali omoteneuh boterotlan yn ihueyaquiliz yn tla
li quipia cempoali yhuan macuili baras yhuan tlaco bara ynic patla
huac quipia caxtoli once baras yhuan ce quarta tonatiuh yquizayan
pan quitlalnamiqui Phelipe lopez tonatiuh ycalaquianpan quitlalna
miqui francisco de zamora tlaxcalancopa quitlalnamiqui yn nohermana
tzin D[oña] Maria bescayno yehica yn axcan tiquitoa totlane
quiliztica toyolocacopa toconnamaca yn totlalnemac omoteneuh bo[te]
rotlan Auh yn toconnamaquiltia yehuatl yn notetzin Don Ju[a]n Rolda[n]
yhuan yn teoiotica ynamic D[oña] Maria de la Cruz bescayno ompa chane
que ypan in Altepetl Ciudad cholula auh yn tonenonotzal omochiuh
ytechcacopa ynic ticnamaca yn totlalnemac omoteneuh yn ipatiuh
techonmaca chiocnahui pesos chipahuac teocuitlatl huel tomatica yn oto
co[n]çelique auh ynin 9 pesos amo ticnenpopoloq[ue] ca yc onimipalehui onitza
octicatca teylpiloyan ytechcacopa yn itlatocatlacalaquiltzin tohuey
tlatocatzin Rey quitehuiquilia yn Don Simon minto rezago yehica yn
axcan tiquitoa ynic huel neltiliztica tiquitoa tictlalia yn imachiotzin sanata
cruz juramento yxpantzinco yn Dios yhuan ymixpan testigotin nican mo
tocayotizq[ue] ynic cemicac ontlaneltilizq[ue] ynic amo quemanian aca
tlachalaniz moyolcuepaz Auh yntla cepa Aca tlachalani moyolocue
paz aço centlamanpan ontlamanpan tehua[n]yolque huuel niman Yç i
uhcayopan oppa yxquich mocuepaz yn tomin yn quexquich ypatiu
mochihua yn tlali ynic monamaca auh niman Amo huelitiz yc ti
cahuililozq[ue] yn tlali niman tiquinmixpantilizq[ue] yn quitqui quiyacana
yn yAltepetzin in Dios yn Justicia cuimocuitlahuia ynic yehuantzi
tzin techmoyectlalizque yca in in tlatocatlanahuatiltzin, ynin to
neltiliz amatlacuilol escriptura Axcan yc çempoali ommatlac
tli tonali mani metztli Diziembre ypan xihuitl de 1723

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page