10

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

caxtoli varas yhuan yey cuartar ynic tonali yqui
sayan quitlalnamiqui yn tlalcoani ynic atlixco
pa sano ye ytech asi yn ical ynic tlatlaxcalancopa
quitlalnamiqui yn Pedro Cuauhteosihui ynic tonali
ycalaquiyan quinamiqui otli yohuitzin yn tohuei
tlatocatzin Rey auh yn ipatiuh mochihua matlacta
mome pesos ystac teocuitlatl yn noconselia huel
nomatica amo sano conenpoloa yc nimopalehuia
sa nimococotinemi nicnoconnamaca yn nopil
huan ayecmo nechmotequitia amo tlen nechmaca
ycaon nican amapan onicyntecpan ynic amo que
mania tlachalanisque ynic ye nictlalcahua yn
tlali ye nicteaxcatia nictetlatquitia yn hueliotl onic
piaya ye nicycuania yeypan possecion nicmotlali
lia yn tlalcoani yhuan yuhqui nicytoa aso cali mi
tli metl ypan quimotlalilis amo ca aquin sepa tla
chalanis ynic neltis yn notlalnamaquiliz nicmo
tenehuilia yn itocatzin D[io]s yhuan yn imachio ss[antisi]ma
crus juramento yntla sepa nimoxicos opa yxquich
nicuepas yn tomin ipatiuh mochihua yhuan ysiuh
capan ticynmixpantilisque yn justicias de su magestad
ica mopalehuilisque ycan iJusticia teoalehui
litzin onoso nechmotlatzacuiltilisque telpiloyan
nicynmomaquilia yn nohuelio yntla huelitiz
yn axcan motlathocatilia noso nocyahuicahui
tlan tlatocatilisque sano yuhqui yn nehuatl
ni ess[criva]no no nicneltilia yhuan niquimixmati
onicyntlatlani tlalnamacani yhuan y

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page