The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'una kwi ku~ndi Jua~" "'una ndi kuti Jua~" "'čaʔiyo una kɨwɨ ¢a čiʔira hua~" "ni 'kuu 'una 'nduu ža 'niʔi 'ndii 'xwaa" "saʔa uña 'kɨwɨ či 'čiʔi 'ndɨ 'xwan" "sa 'una 'nduu ni šiʔi 'xwa~a~" "sa una ki šiʔi señor xuaa~" "sa una ki bita~ šiʔi señor xuaa~" "'usa 'una 'kii 'šiʔi 'ndiži 'xuaa" "Sá ní cuu úná nduu sá ni xǐhí ndíi Juàá" "'bita 'kuu 'una 'kii ' šiʔi 'ndii 'xwa~a~" "sa 'una 'kii ni 'šiʔi ta 'xwan" "ni 'šiʔi 'tya 'xwa~a~ 'kii 'una 'kii ni 'šiʔiřa" "ni 'šiʔi 'tya 'xwa~a~ 'una 'kii ni 'šiʔiřa" "sa 'una 'kibi ni 'šiʔi nji 'xuan" "sa 'una 'kii 'šiʔi 'ndita 'xwa~a~ya" "'una 'nduubi e 'šiʔi 'ndiɨšɨ 'xua~a~" "e· una ndyu·bi ešiʔi ndyɨšɨ hwa~" "sa kuu una kii šiʔi ndii xwan" "sa 'una 'kiši 'ndi'jua~" "'huña 'nduu ni 'šiʔi xwa~a~" "ša 'šaʔu~ 'kibina ni šiʔi ndee 'xuaa" "ša 'šaʔu~ 'kibina ni šiʔi ndežɨ ndee 'xuaa" "ša 'una ki ni 'šiʔi nde 'xwa~a~" "yo 'una 'küü ni 'šiʔi ndii 'xwa~a~" "saʔa 'uña kɨwɨ i šiʔi ndɨ hua~n" "ni 'kuu ta 'kuu 'ditondo 'xwaa" "kitaʔunʔa kɨwɨ ča ničiʔii dɨyɨ Jua~ŋ" "'seʔa 'una 'küü 'šiʔi 'ndii 'xwa~a~" "i 'ndiʔi 'una 'kibi ni 'šiʔi ndii 'xwa~a~" "inu 'una 'kibi na 'šiʔi ndi 'xwa~a~" "ža ni 'kuu 'una 'nduu ža 'ñɨʔɨ 'ndɨžɨ 'xwaa" "'yoo uña kɨwɨ ičiʔiřa čaandɨ hwa~" "seʔe 'una 'kibi ni 'saʔnina 'ndii 'xwaa" "seʔe 'una 'kibi ni 'saʔni tu 'ndii 'xwaa" "'biti una 'kibi 'čiʔi 'ndii 'xwan" "čiki ta uña kɨbɨ či čiʔi ndɨžɨ kwa~" "cha cuvi quɨvityin chihi ndɨ Juan" "'eyu 'una 'kibi čiʔi 'ndi 'Ju~a~" "biti~ yoo uña ta~ʔa~ kibi ni šiʔi kwa~a~" "'uña 'kɨbɨ 'bityi sa 'siʔiyu 'kwařa 'xwan" "'uña 'kɨbɨ 'bityi sa 'siʔiřa 'xwan" "ni 'kuu 'unani 'nduu sa ni 'šiʔi ndii 'xwaa" "sa ni kuu 'una 'nduu sa ni šiʔi ndii xuaa" "'hani 'kuu 'hanišii 'hwa~" "'hani 'kuu nu 'hanišii 'hwa~" "na ja una quɨvɨ ni jihi ndɨyɨ Jua" "io 'una 'kibi ča ni 'čiʔiřa ndii 'xwa~a~n" "sani 'sinu 'una 'kibi ni'siʔa ndaʔbi ndii 'xua~a~" "'ngu 'una 'nduu 'ñiʔi 'ndɨ 'ndɨžɨ 'xwaa" "'saʔa 'una 'kibi i'šiʔi 'njii li'funtu 'xwa~a~" "na sino ona kibi ni siʔi 'xwa~a~n" "'čakita 'una 'kɨbɨ ni čii 'ndiyɨ 'Juan"

Syntax-02-52-Santa_Maria_Penoles_Etla_Oaxaca

16

16

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.Nacadɨ' tucudé yuyèhe ɨngá xito.

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.téea ndɨhɨ nchaa ñěrúdě ní xexi vìhigüedé dítá.

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.te núu na quɨ`hín te vá quìnín.

141 - Yo voy a ir, pero él no.yúhú quɨ'hín, dico meedě ñáhá.

142 - Ya están quemando ellos la milpa.Sa nděcuugüedé sáhmígüedě itú.

143 - A la gallina negra, ya la mataron.Sá ní sahníyu nchuxi tnùu.

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.Ní sánguéhnuxi ndute te ní chúcúxí nǔú ìtú.

145 - Van a quemar copal para el santo.Cahmíyu dúsa cutu sácúúxí sàndú.

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.Sá ní cuu úná nduu sá ni xǐhí ndíi Juàá.

147 - Contar de 1 a 50; cómo se dice 100; 200; 400

148 - Opcional: cuento corto; por ejemplo, la historia del pueblo

transcrito por Raúl Alavez Ch.feb. 1978

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_48-San_Francisco_Jaltepetongo

28

28

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-02_60-San_Juan_Coatzospan-v1

36

36

II-60 36

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'una 'nduubi e 'šiʔi 'ndiɨšɨ 'xua~a~

147._ Contar de la 50;1 2 3 4 5'u~u~ _ 'uubi _ 'uni _ 'tʔɨ~ɨ~ _ u~ʔu~ _

6 7 8 9 10'ii _ 'uʔse _ 'una _ 'ɨ~ɨ~ _ 'uʔši _

11 12 13 14 'uši 'ɨ~ɨ~ _ 'ušubi _ 'ušuni _ 'stʔɨɨ _

15 16 17 'se~ʔu~ _ 'se~ʔu~ 'ɨ~ɨ~ _ 'se~ʔu~ 'ubi _

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-02_60-San_Juan_Coatzospan-v2

15

15

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.ña ¢iʔikaʔ ku~na kadi tyuʔukuʔ ña šiʔi sa~ leave house outña tzīcán quɨ nācádɨ tucu ña xihí san

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.? eʔeši ña saʔa ni ta~ʔa~ ña ñetedadi· ita ndyu~ʔu~Neg? below "ñe" in "ñetedadi"ehxí ña saha ni tahan ña. Ña te dadí ita ntɨhɨ

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.tekɨ~ u~ neʔ ña i~nindote quɨ́hɨn ú ne, ñá īni nto

141 - Yo voy a ir, pero él no. (él no va a ir)šune kɨ~u~ ña ¢ika ne ñakɨʔɨ uñaxuhú ne, quɨ́hɨn ú. Ña tzīcán ne, ñá quɨ̄hɨn ña

142 - Ya están quemando ellos la milpa.(e)keʔemi ne ña iʔitué caehmi nē ñá itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.¢oʔo ndeʔe sa~ eʔe niña tyɨtzúhú ntee sán ne, é ēhní ña tɨ

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.kwe~ʔe~ ña nu ne daʔabi ya iʔityu sa~ndyuʔuteka nedaʔabi ya iʔityu sa~cuéhen ña nu ntute can, ne dáhvi ña ītú san

145 - Van a quemar copal para el santo.kaʔa miña ku ʔutyu~ sa~ iya sa·nducahmi ña cútu san iña sántu

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.e· una ndyu·bi ešiʔi ndyɨšɨ hwa~é úna ntuvi é xīhi ntɨ́xɨ Juan

147 - Contar de 1 a 50; cómo se dice 100; 200; 400

148 - Opcional: cuento corto; por ejemplo, la historia del pueblo

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-03-31-Santa_Catarina_Estetla

29

29

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.sa 'una 'nduu ni šiʔi 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6 7 8ɨ~ɨ~ _ uu _ uni _ kumi _ u~ʔu~ _ iñu _ usa _ una

9 10 11 12 13 14ɨ~ɨ~ _ uši _ uši ɨ~ɨ~ _ u'šuu _ uši uni _ uši 'kumi _

15 16 17 18sa~ʔu~ _ 'sa~ʔu~ ɨ~ɨ~ _ 'sa~ʔu~ 'uu _ 'sa~ʔu~ 'uni _

19 20 21 22 23sa~ʔu~ kumi _ 'oko _ 'oko ɨ~ɨ~ _ 'oko uu _ 'oko 'uni

24 25 26 27 28'oko 'kumi _ oko 'u~ʔu~ _ oko 'iñu _ 'oko 'usa _ 'oko 'una

29 30 31 32oko ɨ~ɨ~ _ 'oko 'uši _ oko 'uši ɨ~ɨ~ _ 'oko ušuu

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_27-25-San_Andres_Nuxinoo

19

19

III-27 S.A. Nunixñoo 18

144 fue ella por aqua y la echó en la milpa'šee ini 'šodo 'ityu'šeey 'šodo 'inyulé

145 Van a quemar copal para el santo'kayu 'duši 'santu nu santu'kayu 'duši 'santu

146 Hace ocho días que se murió el difuntó Juan'hani 'kuu 'hanišii 'hwa~'hani 'kuu nu 'hanišii 'hwa~

1- ii 12 uši uu 23 oko uni2- uu 13 uši uni 24 oko ku~u~3- uni 14 uši ku~u~ 25 oko uʔu4 ku~u~ 15 saʔu~ 26 oko iñu5 u~ʔu~ 16 saʔii 27 oko usa6 iñu 17 saʔuu 28 oko una7 usa 18 saʔuni 29 oko ee8 una 19 saʔku~u~ 30 oko uši9 ee 20 oko 31 oko ušii10 uši 21 oko ii 32 oko uši uu11 ušii 22 oko uu 33 oko uši uni34 oko uši ku~u~35 oko saʔu~

Last edit 12 months ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_29-Santa_Maria_Apasco

26

26

26 III-29

145 - Van a quemar copal para el santo.či ñuʔmaña 'ndusa 'santu

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.sa 'una 'kiši 'ndi'jua~

147 - Contar del 1 al 50

'e~e~ 'ubi 'uni 'kumi u~ʔu~

'inu 'usa 'una 'e~e~ 'uši

'uši uu 'uši uni uši 'kumi

'saʔu 'saʔu ee 'saʔu uu

saʔu uni 'saʔu 'kumi 'oko

'oko ee oko uu oko uni

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-03_33-Yucuquimi

Syntax-04-19-Cuilapa_De_Guerrero

26

26

IV-19

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'huña 'nduu ni 'šiʔi xwa~a~

1 2 3 4 5 6 7'i~i~ _ 'ubi _ uni _ kɨmi _ u~ʔu~ _ iñu _ usa

8 9 10 11 12 13uña _ i~i~ _ uši _ 'uši i~i~ _ 'uši'ubi _ 'uši'uni

14 15 16 17'uši 'kɨmi _ sa~ʔu~ _ sa~ʔu~ ii _ 'sa~ʔu~ 'ubi

18 19 20 21sa~ʔu~ uni _ 'sa~ʔu~ 'kɨmi _ 'oko _ 'oko i~i~

22 23 24oko ubi _ oko uni _ 'oko 'kɨmi

25 26 27 28'oko 'u~ʔu~ _ 'oko 'iñu _ 'oko 'usa _ 'oko 'uña

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-05_30-Santa_Maria_Apasco

33

33

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.sa una ki šiʔi señor xuaa~sa una ki bita~ šiʔi señor xuaa~

1 2 3 4 5'e~e~ _ 'ubi _ 'uni _ 'kumi~ _ 'u~ʔu~ _

6 7 8 9 10iñu _ usa _ 'una _ 'e~e~ _ 'uši _

11 12 13'uši e~e~ _ 'uši uu _ 'usi 'uni _

14 15 16'uši 'kumi~ _ 'sa~ ʔu~ _ 'sa~ʔu~ e~e~ _

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-10_08-San_Miguel_Chicahua

32

32

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'bita 'kuu 'una 'kii ' šiʔi 'ndii 'xwa~a~

Fin del Cuestionario X-8 Sintaxistranscrito por Raúl Alavez Ch.agosto de 1979

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-10_12-San_Pedro_Coxcaltepec

30

30

31 x-12

146. Hace una semana que se murió el disfunto Juan1- ni šiʔi kuu ditondo ni šišindo2. ni 'kuu ta 'kuu 'ditondo 'xwaa (?)

transcrito por Raúl Alavez Ch..junio 1979

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_13-Pinotepa_de_Don_Luis-mk

36

36

I-13 36

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.maaña kwa kiʔi ña~ nduta ni'čosoña itumaaña ni 'čaku ʔi nduta 'čosoña itu

145 - Van a quemar copal para el santo.'kwaa ti'yuʔ maña no či'toʔo'kwaa ti'yuʔ mařaña~ no či'toʔomaña

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.iyoʔunta 'kɨwɨ ničiʔiřa řa Jua~ŋdɨyɨ Jua~ŋtodo: kitaʔunʔa kɨwɨ ča ničiʔii dɨyɨ Jua~ŋ

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_14-San_Juan_Colorado-mk

30

30

143 - A la gallina negra, ya la mataron.ndɨwɨ tu~u~ ¢a '¢aʔmiřa

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.ña ika~ ¢a~ʔa~ña '¢iluča čiʔiña~¢a 'itu

145 - Van a quemar copal para el santo.'kwaa 'kaʔmini 'kutu 'kwenda 'čitoʔo{below kutu:} (copal)

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'čaʔiyo una kɨwɨ ¢a čiʔira hua~difunto: řa'ndɨyɨ hua~ ¢učiʔira

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_16-Santiago_Ixtayutla-ll_kj

21

21

136 - temblor'ta~a~

137 - llano'nduba

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.'kwanakasɨ 'yubeʔe 'inga ndɨɨ

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.'čaši 'ta~ʔa~(řa) 'kwaaša~a~ 'išta~č very weak ~u~

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.'tu kwaʔi yukwa~ ta ma kotesi voy ?

141 - Yo voy a ir, pero él no. (él no va a ir)'yuʔu 'kwaʔi yukwa~ 'yoʔo 'ma~ koʔoyo voy

142 - Ya están quemando ellos la milpa.i čakaʔyu 'itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.'ndɨwɨ tu~u~ čandyačikařo'ndɨwɨ tu~u~ čandyačikařa??

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.'keño 'kwasi 'ndutya 'iča su ke nuu itu ?'keeo~ 'kwaši 'ndutya 'iča su ke nuu itu

145 - Van a quemar copal para el santo.no

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'yoo uña kɨwɨ ičiřačanu hwa~'yoo uña kɨwɨ ičiʔiřa čaandɨ hwa~ndɨyɨ difunto? ?

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_21-Santa_Catarina_Mechoacan-ra_kj

Syntax-01_34-San_Agustin_Atenango-ra

33

33

32 I-34

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.sani 'sinu 'una 'kibi ni'siʔa ndaʔbi ndii 'xua~a~

1 2 3 4 5 6 7i~i~ - ibi - oni - 'komi - 'u~ʔu~ - 'iñu - 'usa

8 9 10 11 12'ona - i~i~ - 'usi - 'usi i~i~ - 'usi 'ibi

13 14 15 16'uši 'oni - 'uši 'komi - 'sa~ʔu~ - 'sa~ʔu~ i~i~

17 18 19 20'sa~ʔu~ 'ibi - 'sa~ʔu~ 'uni - 'sa~ʔu~ 'komi - oko

21 22 23 24'oko i~i~ - 'oko 'ibi - 'oko 'oni - 'oko 'komi

25 26 27 28'oko 'u~ʔu~ - 'oko 'iñu - 'oko 'usa - oko ona

Last edit 10 months ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_35-San_Sebastian_del_Monte-ra

Syntax-01_38-Santiago_Juxtlahuaca-ra

Syntax-05_16-San_Francisco_Sayultepec-mk

20

20

20

145 - Van a quemar copal para el santo.'kaʔmiñu 'kutu nuntyokaʔmi-ñi kutu nu njioo

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'eyu 'una 'kibi čiʔi 'ndi 'Ju~a~iyu? šiʔi? nšiʔi? u u~ a~

fin del cuestionario

1 ii 11 uči ii2 ubi 12 uči ubi3 uni 13 uči uni4 kumi 14 uči kumi5 u~ʔu~ 15 čaʔnu~6 iiñu 16 čaʔii7 uča 17 čaʔubi8 una 18 čaʔuni9 ii 19 čaʔkumi10 uči 20 oko

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_32-Santiago_Ixtaltepec-ra-1

24

24

141 - Yo voy a ir, pero él no.'mida 'kidan sa'mii¢a ña 'kiʔi¢a'mida 'kidan sa'mii¢a ma 'kiʔi¢a

142 - Ya están quemando ellos la milpa.'miča ča čada 'ka i¢a 'itu'miča čada 'kai¢a 'ituAdv caus V ellos O

143 y 144 --

145 - Van a quemar copal para el santo.'kada 'kaʔ nɨ¢a 'sa~ntu

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'una kwi ku~ndi Jua~'una ndi kuti Jua~

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_36-Santiago_Tamazola-ra

32

32

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_37-Santiago_Tamazola-ra

32

32

32 V-37

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.inu 'una 'kibi na 'šiʔi ndi 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6i~i~ _ 'ibi _ 'uni _ 'kumi _ u~ʔu~ _ iñu _

7 8 9 10 11uša _ una _ i~i~ _ üši _ üši i~i~ _

12 13 14 15'üši 'ibi _ 'üši 'uni _ üši kumi _ 'ša~ʔu~ _

16 17 18 19sa~ʔu~ i~i~ _ 'ša~ʔu~ 'ibi _ ša~ʔu~ 'uni _ 'ša~ʔu~ 'kumi _

falta del 20 al 24

25 26 27 28'oko u~ʔu~ _ 'oko 'iñu _ oko uša _ oko una

29 30 31'oko i~i~ _ 'oko 'üsi _ oko üši i~i~

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_43-San_Cristobal-ra_kj

32

32

32 II-43

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.' šiki 'ta ʔuña 'k ɨb ɨ či ' či ʔi 'nd ɨ ž ɨ 'kwa~~ čiki ta uña kɨbɨ či čiʔi ndɨžɨ kwa~8 día que morir difunto Juan

Fin del Cuestionario II-43 Sintaxis

Transcrito por Raúl Alavez Ch.Nov - 1978

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_54-Ayutla-kj

15

15

138 - Él va a cerrar la puerta de la casa otra vez.nda sira bie tukuʔ čii

139 - Comieron este hombre y sus compañeros muchas tortillas.te kaši~ tendyaka ta~ʔa~ šira ni šiši kwa bašta

140 - Si voy a ir, no lo vas a saber.kunda ñuna kwiʔi

141 - Yo voy a ir, pero él no.yuʔuku~ ndisu teka ku~ʔu~ra

142 - Ya están quemando ellos la milpa.šaša~ʔmi sakura ihtuya todos ellos

143 - A la gallina negra, ya la mataron.ša ša~ʔni ra nduši ndyaaya gall. negra

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.ša~ʔakiʔa tikwii tene kosoa ihturegar

145 - Van a quemar copal para el santo.kaʔmira suša šaʔa ndyosi

negro tu~u~carbón tizne tu~u~

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.biti~ yoo uña ta~ʔa~ kibi ni šiʔi kwa~a~hace 8

147 - Contar de 1 a 50; cómo se dice 100; 200; 400

148 - Opcional: cuento corto; por ejemplo, la historia del pueblo

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_35-Santa_Maria_Yucunuti-ra

32

32

32 III-35

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'seʔa 'una 'küü 'šiʔi 'ndii 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6 7 8 i~i~ _ 'ibi _ 'uni _ 'komi _ u~ʔu~ _ iñu _ usa _ una _

9 10 11 12 13 14i~i~ _ uši _ 'uši i~i~ _ 'uši ibi _ 'uši 'uni _ 'uši 'komi

15 16 17 18 19sa~ʔu~ _ sa~ʔu~ i~i~ _ sa~ʔu~ ibi _ 'saʔu 'uni _ 'sa~ʔu~ 'komi

20 21 22 23 24oko _ oko i~i~ _ 'oko 'ibi _ oko uni _ 'oko 'komi

25 26 27 28'oko 'u~ʔu~ _ oko iñu _ 'oko 'usa _ 'oko 'una

29 30 31 32'oko i~i~ _ 'oko uši _ 'oko 'uši i~i~ _ oko uši ibi

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
All 26 records