The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'kwa 'kaʔmi 'ñuu 'kutu 'kwenda 'čitoʔo" "'kada 'kaʔ nɨ¢a 'sa~ntu" "'kwaa 'kaʔmini 'kutu 'kwenda 'čitoʔo" "'ču~ʔi~ 'hnay 'nduše 'nuu 'sandu" "'kwa~ʔa~ña 'kaʔmiña 'šusa 'nuu 'ndioʔši" "'ču~ʔu~ nji 'dusa 'nuu 'sandu" "'dakayuya 'dusa sa 'kuši 'sandu" "Cahmíyu dúsa cutu sácúúxí sàndú" "(na 'nde 'ora) 'kaʔmine 'kutu 'nuu 'santu" "'bita ku sa da'kai ¢a 'yuma ši 'santu kwa" "kaʔmiña 'kuʔtusa~ 'iña 'sandu" "kaʔa miña ku ʔutyu~ sa~ iya sa·ndu" "ndeeta ni yukwa~ kaʔmiči dusa sa kuuša" "kaʔndo dusa sa kuuša" "či ñuʔmaña 'ndusa 'santu" "kuča nuʔma ndeku sandɨ" "'meesa 'dakai 'du~ša~ nuu 'sandu" "ni ša~ʔa~ da'kaya 'du~ša~ ši 'santu" "'kwaʔana či'ñuʔma 'dusa 'nuu 'toʔo" "kwa kaʔmiña kutu sa kwa~nda ši'toʔo" "ni dakažɨsa dusa sa kuu bani ndioʔndoa" "'daʔkažuta 'ndusa 'tata 'nuu 'sandu" "'kwaa ti'yuʔ maña no či'toʔo" "'kwaa ti'yuʔ mařaña~ no či'toʔo" "ni da'kayča 'dusa 'nuu 'santu" "'ndoořgo 'žoʔndo 'biʔnda 'saʔa 'santu" "'kaʔmina 'šuša 'nuu 'toʔo" "'kaʔmiřa 'šuša 'nuu 'toʔo" "kažu duše na'kwaa kee ñuʔme 'nuu sa'ndundo" "kažu duše nukwaa kee ñuʔmu 'nuu sandundo" "'ku~ʔu~na 'kaʔmina 'dusa ku'čiu 'nee 'santu" "kaʔni kutu nuu sandu" "kini ři kutu nuu sandu" "kwa 'kaʔmiñu 'kutu 'kwenda 'njoo" "cu cahmi ñu cutu cha cuenda xitohyo" "kaʔmi-ñi kutu nu njioo" "kaʔmira suša šaʔa ndyosi" "'kwa 'kaʔmi 'kutu yu'kwa~ ča 'kwenda 'santu" "'ču~ʔu~ndɨde 'dusa sa'kuši 'sandu" "'kaʔmižu dusa 'kutu sa 'kuši 'sandu" "'kayu 'duši 'santu nu santu" "ba 'kaʔmini 'kutu (či) 'kwenda či'toʔžo" "cahma da susia cutu nuu santu" "'ku~ʔu~na či'ñaʔna 'nuu sa'ntu"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records