The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'maai 'ku~ʔi~ pero 'maařa ma 'ku~ʔu~řa" "'maai 'ku~ʔi~ ta 'maařa ma 'ku~ʔu~řa" "'mida 'kidan sa'mii¢a ña 'kiʔi¢a" "'mida 'kidan sa'mii¢a ma 'kiʔi¢a" "yuʔu kwa ku~ʔu ta řa'ika~ña" "yuʔu kwa kuʔuřa taʔařa 'ika~ña" "'žuʔu 'kɨ~ʔi~ 'meete a~ 'kɨ~ʔɨ~te" "'yuʔu 'ku~ʔu~ 'tyaka 'ku~ʔu~ña" "'nduči' kiʔdi 'nduči maa ' ki~ʔi~ro" "'řu ki~i~ 'pe řo' maade' ži tu" "'mee 'ku 'nguʔuyo ča 'meeřa ma 'ku~ʔu~" "te ti čoʔo 'nduuo" "'yuʔu 'ku~ʔu~ sokořa 'yuka~ ba 'kuʔuřa" "'maari ki~ʔi~ri 'ko(o) 'maa či ma 'ki~ʔi~de" "'maari ki~ʔi~ri 'ko(o) 'maa ma 'ki~ʔi~de" "'maani 'ki~ʔi~de 'maade ma 'ki~ʔi~" "'maada ki ko ma 'kinini" "'yuʔu 'kui~ 'xoko 'řaka~ 'maa 'kuʔu~řa" "žuʔu kɨ~ʔi~ 'teka~ či 'ñaʔa" "'ruʔu 'ki~ʔi~ 'baru sa 'čanu ma ki~ʔi~yi" "ki~ʔi~ni katiřa teebařa a 'ki~ʔi~de" "'mentzi kuči ki~ʔi~ doko me či kwa ma ki~ntza" "yúhú quɨ'hín, dico meedě ñáhá" "'žuʔu 'ku~ʔi~ 'doʔko 'texa~a~ 'koo" "'žuʔu 'ku~ʔi~ 'texa~a~ 'koo" "nǰuʔu kuu sa kiʔnsu do ko niu ko" "nzuʔu kuu sa kiʔnzu 'kusa ma 'ki~ʔi~nu" "nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikiču ma ki~niči" "nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikičua ma kiniči" "'šɨne 'quɨ~ʔɨ~ 'ña'čika 'ñakɨ~ʔɨ~ña" "šune kɨ~u~ ña ¢ika ne ñakɨʔɨ uña" "medanakiʔi ndoko metsa ñaʔa" "meenču ki~ʔi~nču ndoko meenču ma kiʔinči" "'meede 'kiʔda 'meea 'makiʔa" "'čuʔu 'xuʔi~ 'hoʔo ba 'xɨʔɨ~" "'žuʔu 'ku~ʔu~ kwe ña 'ku~ʔu~ 'meesa" "mesu 'ku~ʔu~ ko 'messa 'ñaʔa" "'me·da na~'kiʔi ndoko me·tsa ña~ʔa~" "nčuʔu ki~ʔi~ndi čiwa ñaʔa" "yu·ʔ ku~ʔi~ tarawa~ma ku~ʔu~ra" "medana~ ki~ʔi~ 'doko 'mee¢a 'ña~ʔa~" "'dinsu 'ku~ʔu~sa 'ka 'binsu ña 'ku~ʔu~a" "'mensu 'ki~ʔi~nsu 'čiukwa ma 'kiʔinsa" "ku~ʔu~ yuʔu 'suku 'mařa 'ñawa 'kuʔuřa" "kuʔu yuʔu taařa maařa ñawa 'kuʔuřa" "'ku~ʔu~ 'binčuča 'binča 'ñaʔa" "miida 'ki~ʔi~da sa 'miiča ma 'ki~ʔi~sa" "'žuʔu 'ku~ʔi~ nda 'ku~ʔu~nda ta 'kaa" "'meey ku~ʔu~ tu 'ku~ʔu~ 'meeřa" "'žuʔu 'unguʔužu čee ñaka ma ku~i~" "ku~u~ meeřa 'kendoo 'meeřa" "'maai ba 'kɨ~ʔi~ ta 'maara ña ba 'kɨ~ʔɨ~ra" "'maai ba ku~ʔu~ ta 'maara ña ba ku~ʔu~ra" "'xɨ~ʔɨ~ 'mee 'njuʔu ko 'meete a 'xɨʔɨ" "'yuʔu 'kwaʔi yukwa~ 'yoʔo 'ma~ koʔo" "ma·ndi kiʔi ko maii ñaʔa" "'žu~ʔu~ 'ku~ʔu~ do 'miita u~ 'ku~ʔu~ta" "'yuʔu 'ku~ʔi~ 'řaka~ 'ku~ʔu~řa" "nčuʔbi kwa ku~ʔu~ čoko raika~ ma ko~ʔo~ra" "yuhu cuhin soco maara macuhun ra" "yuʔu ku~ʔi kumara naku~" "yuʔuku~ ndisu teka ku~ʔu~ra" "'subi 'ngɨʔɨ xe~ 'ngɨ~ʔɨ~ʔ" "'yuʔu 'ku~ʔi~ doko 'maařa ba 'ku~ʔu~řa" "'maandi 'ki~ʔi~ ko may 'ñaʔa" "'kɨ~ʔɨ~ 'žuʔu te 'tya či 'ñaʔa" "'žuʔu 'kɨ~ʔɨ~ 'diko 'meede 'ñaʔa" "'kiini 'wa 'kiʔi" "'žuʔu ba 'ku~ʔi~ 'žoʔo ña ba 'ku~ʔu~" "tiʔu~ 'maaři" "quihin ruhu, co maa da chi tuu" "'yuʔu 'kwo~ʔi 'sokořa 'ma kuʔuřa" "'yuʔu ba 'kuʔuxu 'maařa ña 'kuʔu~" "'kiʔi 'mandi 'kuta 'xama 'ki~ʔi~ 'may" "'žiʔi 'ku~ʔi~ 'tiřigaa ba 'ku~ʔu~" "'ndiʔu 'xɨ~ʔi~ 'tidu 'tyaa 'či a 'xɨ~ʔɨ~nse"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records