The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'kwa na'kasɨřa 'yubeʔe 'ɨnga ' čaʔa" "'maate ki nuu 'kadi ' šušeʔe 'unga 'tuku" "'maayi ki 'kasi yu 'šeʔe 'ñua 'ɨnga 'xinu" "'maate 'ti~ʔi~te 'kašite 'žeʔe inga vuelta" "'kasiře 'inga iči 'yeʔeba" "'maade na 'kasi 'tuku na'kaside 'bieʔe" "'meera kɨ~ 'ngasi 'yuyeʔe 'inga 'tuku" "ča'kaa~ 'ku~ʔu~řa 'kasiřa ' žeʔe 'inka 'naʔa" "'ma~y~ na~'kasi žu'žeʔe 'žukwa ut'nega" "'řa 'ʔika 'kwaa 'kasuřa ʔibeʔe inga čaʔa" "'řa 'ʔika 'kwa 'kasuřa ʔibeʔe inga čaʔa" "rau~u~ kwa na kasiřa yuʔu beʔe 'inga 'čaʔa" "tixa~ kɨ~ʔɨ~te 'ndakadɨte 'žeʔe 'beʔexa~ 'ɨnga 'iči" "řa 'yukwa kwa na kasiřa yubeʔe inga 'saʔa" "'kiʔa~ na'kadia ndi 'keʔe 'beʔeba" "maade kasude 'žuxee 'inga xinu~" "nda 'kaside 'žeʔe" "teka~ kɨ~ʔɨ~ nda'kadɨde žeʔe 'ɨnga buelta" "'meedsa 'nakadidsa puerta 'beʔe buelta 'uu" "Nacadɨ' tucudé yuyèhe ɨngá xito" "'inga 'tuku 'ku~ʔu~řa 'ndikasira 'beʔe" "te 'žuka~ 'kwaʔado 'nakadite 'žeʔe 'ingatu" "meenu (ža) 'ki~ʔi~nu 'kunda ka'dinu ndieʔe <lb/>ni 'tuku 'ša~a~" "meeči 'ki~ʔi~či 'ku na 'kadiči ndieʔe ni<lb/>tuku ša~a~" "ñačiz'ka~ 'kɨna~ 'kadɨ 'tuʔkuña 'šiʔisa eʔ'ši ña'saʔa" "ña ¢iʔikaʔ ku~na kadi tyuʔukuʔ ña šiʔi sa~" "metsa nakandi beʔe eka" "na kadi ni tukuči puerta beʔe" "na kadi ni tukuči ndieʔe beʔe" "na 'kadia 'ndike 'beʔe 'inga 'buelta" "'kuna 'kadi 'šiči 'kee" "'čee 'kuna 'kadi 'šiči 'kee" "'meesa 'ku~ʔu~sa 'kadisa 'beʔe 'enga vuelta" "xu~ʔu~n sa nakadi sa nu ndieʔe 'beʔe enga 'buelta" "'mi¢a 'ki¢a 'kadiča 'puerta 'inka 'buelta" "'me·tsa na'kadi beʔe dyeʔe ša 'e·ka 'wuelta" "miina 'saʔxi ' žeʔe ni tikuna 'kaʔxia~" "tyuka~ na kadi¢a puerta 'beʔe" "tyuka~ na kadi¢a 'ndieʔe 'beʔe" "kwana~ 'kasara 'yuubeʔe" "'mee¢a 'nakadi 'dyeʔe ša~a~ e~e~ka 'buelta" "ni 'kwa~ʔa~sa ku'ndadi sa'beʔe" "ni nda'kadi 'tukusa 'beʔesa" "'maařa kwana kasɨ yu'beʔe 'iŋka 'čaʔa" "'biinsa 'ku~ʔu~nsa 'kadisa 'nuu 'beʔe" "miiča kiča 'kadiča puerta inga buelta" "ta 'ñuku~ 'ku~ʔu~ 'kaxi 'tuku 'žeʔe" "'meeřa 'kwa na 'kasa 'tiki 'žeʔe" "'čaka~ 'ungaši 'tukuřa 'žužeʔe 'inga 'tuku" "kwa~ʔa~ mee ša 'kaso 'žeʔe" "ba kasira žu beʔe inga beʔe" "'meete na 'kadi 'žeʔe 'inga 'buelta" "'kwanakasɨ 'yubeʔe 'inga ndɨɨ" "'ma~y~ 'kasi žu'žeʔe žaʔonega" "'ku~ʔu~ 'kabita 'yeʔe" "ni kati tukuřa yu'beʔe inga 'čaʔa" "řa xiña kwa ni kasiřa yubeʔe inga 'saʔa" "ra 'ika~ 'kwa na 'kači 'nuu 'beʔe 'ɨnga 'čaʔa" "cunacasɨ ra yuvehe inga chaha" "'maara ku'kasi yu'beʔe 'iŋga 'čaʔa" "nda sira bie tukuʔ čii" "'suʔbiře ba na 'kasɨ yu 'beʔi" "'maařa 'kwa nda'kasařa yu(ʔu) beʔe 'inga 'čaʔa" "may kasi žužeʔe žaʔu nʔne~e~ka" "nakadɨde žeʔe ɨnga šito" "nakadi 'tukude žužeʔe ɨnga 'šito" "'kadii 'žeʔe" "inga buelta ba kasi 'žeʔe" "maařa va'kašiyu 'beʔe 'inga 'čaʔa" "maaži 'ki~ʔi~ 'kasɨ 'tuku žu'žeʔe žɨ 'ɨnga ga 'xinu" "maa da casɨ tucu yuxiehe" "'rawa~ 'kwana 'kasɨra 'yubeʔe 'inga ča" "'maařa ba 'kasi 'yubeʔe 'inga 'čiči" "may 'nakasi žužeʔe 'žukwa~ ut'nega" "ti'kaa kašiřa ti'kiřa 'žeʔe 'inga 'tiki" "tyaa 'xɨ~ʔɨ~ tukuse ndakadise žu 'beʔea~"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records