The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'ngaba 'iʔa" "'kaba 'iʔa" "'kawa 'ʔiʔyani" "'kaba 'iʔari" "'kusu 'iʔa" "'kwa~ʔa~ ku'ndiuʔba" "'ngaba iʔa" "'kuka 'tuu 'xaʔa" "'kanduʔu 'yoʔo" "'katuu 'žaʔa" "žaʔa kuturo" "ngaba 'kusuřo" "'ndukaba 'yaʔa" "'kaba 'žaʔa" "ku 'kaba 'šaʔa" "'kaba 'yaʔa" "'kudu 'sukwa" "cava iha" "'kukatu 'xaa" "'kuu 'katuu" "'taba 'kusun 'yoʔo" "'žoʔo 'kuu 'nduʔu" "'kuu 'tindaa 'iʔa" "kutinda iʔya" "kukatu xaʔa" "ku katuu xaʔa" "'kuka 'tuxaʔa" "'xwa~ʔa~ 'kuna 'kaba" "iʔa ku 'ngaba" "ko'ka~wa 'ya~ʔa~" "'kuu 'katuu 'xa~a~" "'kaba iʔa" "'ku katuu 'haʔa" "'kuu 'kabado 'yaʔa" "'kaabay ʔiya" kaaba'ʔiʔya* "ku 'kawa 'iʔa" "'kwandiuʔ 'žoʔo" "'kondiʔi 'žoʔo" "'kusu 'žoʔo" "yo 'kondiuun" "kusu yoo" "a 'kaba 'ika~" 'kabaya* "xi'ka ba'ža" "'kunyuʔu 'yoʔo" "kunjiuʔu 'yoʔo" "'kundii 'iʔa" "'kaba 'iʔya" "'kaʔba iʔja" "cava ihya" kaaba* "ka nduʔu yoʔo" 'kusuña* "kaba iʔya" "xi'kaba 'žaʔa" 'ngatyuu* 'kutui* "'xikaba žaʔa" "nucava jaha" "'kusu 'iʔya" "'kaba xuɨ~ɨ~" "künduʔu 'žoʔo"

Syntax-01_14-San_Juan_Colorado-mk

14

14

66 - cerase.řayu.ma

67 - díakɨ.wɨ

68 - semana'bi.ča

69 - nombre'sɨ.bɨ.ya

70 - No hay cacao.'ndu.we suʔ.wa

71 - El hombre que vino ayer es mi tío.řaa ¢a.ki.či ʔiʔya i.ku 'ʔi.što.yu koo¢i.ra

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant
22

22

103 - Es frío este viento.biči ša~a~ patyi ʔiʔya'biči 'šaa patyiya

104 - La arena pesa mucho.'njɨtɨ bee ša~a~

105 - mucha masa amarillakwaʔa ša~a~ yu¢a kwa~a~

106 - hilo'yuʔwa kwaʔa

107 - Es verde la rana.kwii ša~a~ saʔwa{below saʔwa} (rana)

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant
All 2 records