The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'ñuʔuřa 'kwa 'kašiyo šita 'biči" "na 'ora bi 'kaani 'staa" "na 'orei 'kooni 'kašni 'šita" "na 'ořa ki~ʔi~ 'kooni 'kaxini 'sita" "na 'ořa ki~ʔi~ ku'seʔñuni" "na 'oře 'ki~ʔo~ 'kau 'štaa" "na 'ore 'kuʔindo ku 'kaindo 'bita" "na'ora ku 'sana 'yoo" "'ndee hora xo 'kušo" "njii ora koo kača~ʔa~" "na 'ořa ku'samo" "na 'ořa ku'samuřa" "'na· ož.exika xo'sita" "'na hora 'kikeyo 'sta" "'nčora kungo~ʔo~ 'ka¢o 'staa" "'nči ora kungo~ʔo~ 'ka¢o 'staa" "na 'ořa 'ki~ʔo~ 'kao 'štaa" "na 'oře 'ki~ʔo~ kuu kani štaa" "na ore kudeʔñuo" "na 'ora kiu~ xi naayo" "'na~ 'ora 'kaʔa ndu" "'bičiya kwa'ka¢iyo 'bityiya" "ña 'kwaʔa ku 'kači 'ndi" "ña 'kuʔa 'kwa 'kasiyo" "na 'ořa ku'saʔmayo" "na 'ořa ki ku'saʔmayo" "na 'ore 'kašio 'dita" "ndi ořo kusi~ʔi~ndi biti" "na 'ora 'xɨ~ɨ~ndo 'kašndo 'ditay" "na 'ora 'ki~ʔi~ndo 'kaxindo 'ita" "na 'ořa 'kɨ~ʔɨ~ndo 'kudeʔñundo" "na 'kɨ~ʔɨ~ndo 'kudeʔñundo" "na 'ora 'kandu 'ita" "ná òré caxio" "ndoořa ku'šaʔñu" "' žoʔo 'ndou te 'njuʔu 'kwa~ʔa~tsi 'kuu 'damanji ndoʔo" "na ořa kuu sa 'ki~ʔi~ndo ku kaʔndo" "'na ora kuu· sa ki~ʔndu ku kaxhdo" "'nendiura 'kaʔsndi" "ne ndyura kaʔašindɨ" "na ora kiʔindo kando ita" "na 'ořa 'kaxndo" "na ora 'kaʔndo 'ita" "na ora ku kašindo" "na ora 'kundo 'kaando" "na ora kuʔundo 'kaando" "na ořa kadinido" "na ořa ka'daʔñundo" "na 'ořa ku 'samo" "naʔora 'kɨɨyo 'sta" "kɨɨyo sta hinaayo" "'naʔ 'ora 'kiʔindo 'kando 'i·ta" "na 'ora ka'ddañunro" "na 'ora 'kiʔindo 'kaʔndo ita" "na ořa kuu kahindo dita" "na 'ora 'ku~ʔundo 'kasa~ʔi~ndo" "na 'ořa 'kaʔndo" "'nde o'řa 'koʔo ku 'sa~ʔa~yu" "ndo 'ora 'koʔo ki'saʔnuyo" "'nda o'řa 'kwisaʔyiyo" "njii 'ora ko~ʔo ka¢aʔa" "ña ora 'kwaʔžo 'kuu 'kačižo" "'naa kwa'kokačira" "'na~a~ 'ore 'kika xyo'šita" "'nda 'ořa 'kuʔyo 'kušo" "'nda 'ořa koʔo 'kušo" "'yoʔo 'kindoon ta ndiuʔu 'ku~ʔu~ndi" "ña 'kuʔa 'kwa 'kasi 'ndi" "ña kuʔba kwa kači žoʔo" "ñaa cuhva cu cachi yo" "'naʔora 'kašiyo" "nde ora kušee" "na 'orre ki 'kaxio 'šita" "ña 'koʔa 'kuʔu 'kaši 'njuʔu 'šita" "na 'ore 'kudeʔñuo 'bitna" "na 'ore 'kašio" "'noore 'kade 'indu" "'ndia 'ořa 'koʔi ku'sia~ʔi~" "na ořa 'kašiřo 'xenařo" "nõ 'ořa ba 'kači 'ndiuʔu" "naa oro ba kačio" "'naa' kuʔa' ba 'kačio" "'ña kuʔba 'kwaʔa 'ku ka čiyo" "'nde 'ora 'ku~ʔu~nda 'kušinda" "na hora kusamari naʔari" "na 'orre ki 'kaxo 'šita" "'na ořa 'xɨʔe~ ku'de·ʔñueʔ" "'ndia 'ořa 'koʔyo 'kusiyo" "ñi 'ořa 'koʔžo ka'šeʔo" "ñi 'ořa 'ka 'ku~ʔu~nji ka'ša~ʔi~nji" "na 'ora 'kušeʔñude" "na 'ora 'kwa 'kačio"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records