The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'yɨɨ 'maaña 'kwa 'kaʔñiřa 'isu 'ikia~" "'řa 'yɨña 'ika~ kwa 'kamiřa 'isu jaa" "řa ci kwii yoña ku kaʔñiřa isu tia~" "yɨɨna kwa~ kwa kaʔniřa 'isu 'iča" "'žɨɨ 'meeña 'xɨ~te 'xaʔi~te 'žuhne" "'ki~ʔi~ 'šaa 'kaʔnitsa 'idu 'žutsa" "žii 'maaña 'kaʔniña isu štee" "'žiiña 'ki~ʔi~ kaʔnide isu yu ča~a~" "yiiña kii ki~ʔi~ kaʔni 'isiyu 'tnee" "'žɨbɨ 'čixa~ 'kɨ~ʔɨ~te 'kaʔni te 'idu 'hnee" "'žiiña 'kaʔni isu šte~e~" "šii maaña ki kaʔnite idu šu Nne~e~" "'žɨɨ 'seka~ 'kɨ~ʔɨ~ 'kaʔnide 'idu 'tnee" "žii ñaaya ki 'kaʔnide isu nu šia" "yiia ki kaʔni 'isu 'stee" "yiina 'ñaʔaka 'kwa~ʔa~řa 'kaʔniřa sa'kwaa ita~a~" "yɨɨxi quɨ'hɨ'n dé cahnidé idú tneé" "še·ña~ 'žukwa 'kani tsa 'idu kwa 'žutsa" "ii 'aka 'ku~ʔu~ra 'kaʔniřa 'isu 'tya~" "ii 'ñaʔaxa~ 'kwa~ʔa~te 'kaʔnite 'sakwaa 'tna~a~" "'šee ba 'ku¢a 'kaʔni 'idu 'kwa 'zu¢a" "'šee ña ša~a~ 'kaʔni 'idu ša~a~ 'zu¢a" "šɨɨta nučiʔka~ 'kaʔniña~ 'skuʔu 'tebaa" "šɨɨ tanu ¢iʔika kaʔaniña rkuʔu tebaa" "še. ña yukwa kani sa idu kanitsa žutsa" "šeeči kaʔniči idu yu¢a" "šewa~ kaʔnia idu 'yuta~" "ii 'ñaʔa ma ku kaʔnida idu ču¢a" "ii 'ñaʔa ma ku kaʔnida na¢a idu ču¢a" "'žɨɨ meeši 'kaʔni idu 'žuna" "kɨ~ʔɨ~ žɨɨši kɨngaʔnisa 'idu" "'če miʔa keʔa 'kaʔni be'nado 'žɨta~" "iia ku 'ngaʔnira 'isu ta iča" "ii aka~ ku 'ngaʔnira 'isu iča" "'šeeywa '¢aʔni¢e 'idu 'žu¢a" "'yɨɨ ñawa~ʔ kaʔñera isu bitya" "'seʔeya 'yukwa 'kaʔni¢a 'idu kwa~'yu¢a" "'šee ña 'yukwa~ 'kaʔni¢a 'idu 'kwayu¢a" "'dituña 'kuʔu¢a 'žɨɨnasa 'kaʔnisa 'idu" "'šeeña 'žukwa 'ki~ʔi~dsa 'kaʔnidsa 'idu 'žudsa 'dadsa" "yɨ 'ñaʔaga kwa'kanira isu yuta~" "'žeeña 'ku~ʔu~¢a 'kuʔnisa 'idu 'žuʔna~" "tie čie 'miia ki~ʔa~ 'kaʔnia~ 'venadu 'žuta" "'žiiña 'ku 'kaʔni 'sikoata" "'žii 'meeña ku 'kaʔniřa 'üsü ta~a~" "ii ñaka 'ičara 'ungaʔnita 'išu" "itaa kaʔni meeti 'isi" "ii ñaga ičaʔara u~ʔganira isu" "mba 'ka ʔni 'iiña (ika~) 'isu 'žuta~" "'kwa~ʔa~ 'iiña ba 'kaʔnira 'isu žuta~" "'yɨɨke kwa'kwa(řa) isu itya~" "žii 'ma~ña~ kiʔi 'ndeʔi 'kaʔni de 'isu šne~" "'ii 'miiña 'ku~ʔu~ 'kaʔnita sa'kwaa" "'ii 'miiña kwa 'kaʔnita sa'kwaa" "ku kaʔni 'iia isu 'ita~" "'yee 'ñaña 'kwa 'kaʔñiřa 'isu 'iča" "čɨɨ ñaʔaka~ ku kaʔñi iču iča~" "tyaan cu cahñi yɨɨ ña isu" "iiña kwa kaʔni isu ita" "ii ñaka kaʔni isu tia~a~" "'yɨɨña 'kɨ~ʔɨ~ 'kaʔni 'isu 'te~e~" "'yɨɨña kwa 'kaʔñira 'isu itya~a~" "'žii 'maaña 'ki~ʔi~dei 'kaʔnide 'isu žukwa~ tnee" "'kɨ~ʔɨ~ 'žɨɨši 'tnee kɨ 'kaʔnide 'idu" "'žɨɨši 'kɨ~ʔɨ~de 'kaʔnide 'idu 'tnee" "iiña kwa~ʔa~te 'ka~ʔnite ši sakwaa tya~" "'kiʔi ži 'nuŋga 'ganiyi 'idu 'žuhna" "'žii ña'gaa 'ku~ʔu~řa kaʔniřa 'skwaa xi'tia~" "'žɨɨña 'žua 'ki~ʔi~ te kaʔnide 'isu 'saʔhne" "ii 'ñaka~ ba kaʔniřa 'isu 'yuta (yaʔa)" "'žii ña 'žuka~ xi 'kaʔni isu 'žutni" "'žɨɨ 'ñaʔa ba kaʔni 'isu 'itia~" "'yɨɨ 'ñawa~ 'tya~a~ 'kwa sa 'kičiřa 'isu" "ijña cahni yɨɨ ña isu" "'žɨɨ 'ñaa ('xɨ~ʔɨ~) xi 'mee 'xaʔni 'mee 'idu 'hne~e~" "ži· 'ma~ña~ 'kaʔni~ 'isu 'žukwa~ 'žutne" "žii ña 'žika 'kaʔneřa sikwaa 'itia~" "yɨña~· kaʔñi· su i'čaa" "'žii 'miia~ 'ku~ʔu~řa 'kaʔniřa 'isu 'iča~a~" "'žii ña'žu 'kiʔi 'kaʔni 'isu 'šnee" "'žii 'maaña 'ki~ʔi~de xi~ 'kaʔnide 'isu 'žɨ 'tnee" "ii 'ñaka~ 'kwa 'kaʔni 'isu 'ika~" "'žii ña xu 'kaʔmide 'isu 'stee"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records