The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'a·čo 'tiaʔyu 'koño" "ačayuʔ ša~a~ kuñu" "a tu 'tiaʔyu 'kuñu" "ni 'teʔžu 'kuñua" "'čaʔyi 'kuñu" "ni teʔžu 'kuñu" "'tyaʔyu 'kuñu" "teʔžu 'xuñu" "'saʔžu 'kuñua ña" "'kuñu ñu ni teʔži" "'kuñu ñu teʔži" "'ndeʔžu 'kuñu" "ni 'teʔžu 'kuñu~ 'ñua~" "xa ni 'teʔyu 'kuñu" "kateʔyu 'kuñu" "ni 'teʔžu 'kuñu" "'ndaʔyu 'kuñubaya" "ni'teʔu 'kuñiga" "ní téhyú cuñúǎn" "'kuñu 'xa~a~ sa 'teʔia~" "'čaʔi 'kuñu¢a" "'¢aʔyu 'koñu~ 'ša~a~ña" "¢aʔyu koñu~ ya" "'teʔundu 'kuñu sa~" "te undyu kuyu sah" "'čaʔi 'ku~ñu~" "sa yu koño šaña~" "¢aʔyu kano" "'taʔyu 'kuñua" "ndɨ 'čaʔžɨ 'koño ma" "io ni 'saʔžɨ 'koño" "io ni 'saʔyu 'kuñu" "'tsaʔa žu 'koño 'šaña~" "'¢aʔyu 'kaa 'koñu" "tyaʔyu ku~ñu~ (wa~)" "'¢aʔyu 'ko~ñu 'ša~ña~" "sa sa~ʔa~ šia" "'dsaʔžu 'kuñu u~a~" "(ña) ña baʔa 'kuñu" "ni 'saʔi 'kuñu" "a ni tiaʔži 'kuñu" "'čaʔi 'kuñu" "ni 'kuu ni 'tu~ʔa~ři 'teʔi 'kuñu" "na 'teʔe 'kuñu" "a 'čaʔi 'kuñu" "na 'tee 'kuñu" "'taʔžu 'maa 'kuñude" "'čaʔyu 'kuñu" "ni 'te·žu 'kuñu~" "ni 'čeʔi 'kuñu" "'taʔyu 'sa~ʔa~" "atu 'čaʔu 'koño" "'čaʔnču 'koño" "'čaʔnju 'koño" "atu tyahyu coño" "ndu 'baʔayu 'kuñu" "atu tyaʔyu koñowa~" "ni teʔžu kuñu žu" "ni teʔžu kuñua~" "ni 'teʔžu 'kuñua~" "'sa~ʔa~ 'kini 'kuñu" "'ni teʔyu kuñu~" "'ana 'teʔyu 'kuñi" "ˈteʔžu ˈxuñua~" "'teʔžu 'kuñu" "'taʔyu 'kuñuga" "be 'teʔžu 'kuñu" "'ačaʔyu 'kuñu" "ataʔa ži kuñu" "'čaʔyu 'koño~" "tehyu cuñu un nu"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records