The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "ndu.ča ' čo.so.řa se.ña" "'maaña isa 'kwitaña" "'maaña ni 'kosoña" "'njuʔu 'maaña" "ni 'dakee 'meey" 'čiʔina* "ni ti~ʔi~ña" "'ñuda kee ñu'nyute" "'da kee'nyute" "ñaʔaga 'šo~ʔo~na 'kwii" "diña ni ʔneeña 'ndusa" "ča.tuɨh 'kaʔa.ño~n" "ča.tɨ 'kaʔa 'ndu.ta" "ča.tɨ 'kaʔa.ña oočiʔe.ra" "ča.tɨ 'kaʔa.ña ndu.ta" "ña tia mee" "'me.ña čo~ʔo~" "a 'kanda 'tuyu ɨ~ɨ~ 'tu~ 'ndɨšɨ" "a ni 'xatiña 'ndute" "'xatiña 'ndute" "ni 'ču~ʔu~ 'yute 'ñuka" "ni šeti~n maañate" 'čiʔiñau~* "'me·ya~ 'čo~ʔo~" "'meeña 'čuʔa sa ku 'ndutsa" "ní chihixi" 'kočo~ʔo~ña* "ni 'tni~ʔi~ši" "te ka 'čika ti'kwii 'sata 'ñaʔaga" "'xaa 'ñuʔu 'tekwii ni 'dakee 'ñaʔaxa~" "xaa ni 'dakee 'ñaʔaxate" "'meenu 'dakana 'n¢aa 'ndu¢a" "meeči 'dakana 'n¢aa 'ndu¢a" "etiña cafee" "'etiña 'kiʔka~ 'kafee" "eʔe tiña kiʔika (kafe)" "'ñya 'čoʔa~ši" "'mia 'čoʔa~ ši" "meya čoʔo" "meeči čo~ʔo~ ndu¢a" "'satia~ 'nduta" "'meeši ni 'dakee" "ni~ 'čoʔ ña 'ndu¢a" "čoʔo ndu¢a" "'meeši ni nšaʔsa 'biʔi" "'meeši ni 'šodo 'ndusa" "nču~ʔu~ 'ñaba~" "na či'kaana ('tikwi žaši ni siʔiña)" "či'kaa 'meeña (ña xiřa tikwii)" "'mi 'čikaa" "i čatɨ-ña ndutya" "ni 'xatiña" "ni'tnaa 'maaña 'ndute" "ni da'keeña 'nduča" "miiña da'kee ti'kwii" "ni 'ču~ʔu~ña 'ndute" "na 'ta~a~bařa" "'tiʔiña 'čiči 'rika~" "'maaya~ ni 'koožo 'ndutya" "'maaya~ ni 'koožo 'nduča" "'miiña ni 'satɨña te" "'meeña nda'kee" "'meeña nda'keete" "ña'kaa 'žika" "inkaa 'čuʔa~" "'ni ču~ʔu~ meey" "i~i~ 'ñaʔa 'ini či'kwii" "ni čikaaña řikwii" "'maaña 'čiʔi" sakwitaña* "nii'čatɨña 'kwa~" "'dangožoña (ndute)" "'naku čatiu~" "ti'kwii nida'kee 'žuka" ičosoke* "ketaaña ta keʔnea 'tiši 'nduta" "ña ikani 'tiʔi~ 'nduta" "ña ikani tiʔi" "'miia~ i'čika(ne)" tyiʔiña* "'koo 'kaana 'koonate 'satanate" "s'kaana 'ñaka" "a či'kaa ña 'žika" "'meeña 'naʔa 'čika ti'yika" "'ša~a~ 'satiña" "ni 'xañaʔa 'ñaʔa 'žukwa~" "ni xati 'ñaʔa 'žukwa~" "'ta~a~ña ta 'takwii" "'diča 'xa~a~ ni 'čiʔi" "ñaxa~ ni čiʔiña" "naxa~ ni 'daxa~a~ni" "či'kanař 'kwii" "nu 'ñuku či'ka ř 'kwii" "'ma~y~ 'niske" "'maaña 'ču~ʔu~" "kwa~ʔa~ne 'katene (tekwii)" "'miiña ni 'dakeeña (tekwii)" "'ñaʔa ni'šodin" "tiʔi ña'kwa~" 'čatiña* "'miiña~ nida 'keñate" "ña 'katɨa~" "'meey ni'šatɨ 'ndute" "mee ni daku~ʔu~ ndute" "čosoña (nduča)" "(nekaʔa neʔeña ikixi bašiña) sa'ta 'ñadu" "(nekaʔa neʔeña kixi bašiña) sa'ta 'ñadu" "'šatiña takwi" "ičika 'miiařa ('tikwii)" "ni 'dakee 'meeña" "'miia~ ni 'dakeea~te" "ni 'čiʔi 'maaña" "kožora či 'tika~" "či'kaaña či'kwii" "ni 'xakoʔde 'ndiši" "'čatɨ 'maaña" 'xatiñate* 'čuʔuña* čika~* "'miiña da'keeda" 'čiʔiña* "ñaʔaga ču~ʔu~nte" "ñaʔaga 'čiʔin 'tikwii" "'ču~ʔu~ 'mee~ña" "'miia~ 'čoʔaši" "'meeña ni či'kaa 'nuu'žoo ni či'kaa 'meeña" "'may nis'ke" "čika meea~ tikwii" "skana ñakaʔ" "ni ske· 'ma~·ña~" "ni dangožoši" "coyo ña" "ñaka ta~a~" "'niskee 'maaña" "'maasa ni 'tnaa 'ndute" "'hmaaña ni 'ču~ʔu~" "'maa 'ñani 'žoso 'ndute" "'maaña 'sabitači" "'ma~ña~ ni'ča tɨ" "'maaña ni čiu~" "ña ' žuka~ či ni 'taʔña 'nduteyu" "ntaañate 'saʔani" "'maa naʔa čiʔi 'remeři" "ni 'dakene" "njeʔe ndinañaʔa koyo" "'njeʔe ndi 'koyo ña'ndutya" "maa ña ni chuhun" "ñakaa ñeña kihi bašiña"

Syntax-01_24-25-San_Antonio_Nduayaco

11

11

11I-24

41 - Es grande la casa.'nyeʔe 'kaʔnu 'beʔe 'ša~a~'nyeʔe 'kaʔnu beʔa~

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.'mee¢a 'šini sa ¢e 'sini 'ša~a~ ki~ʔi~¢aku 'či~u~ 'čišeʔeni

43 - ¿ Es dulce la miel?nzeʔe 'bidi 'ndudi 'sa~a~ña

44 - Él va a beber el agua.'meeči 'koʔo 'ndu¢ameenu 'koʔo nu 'ndu¢a

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)'meenu 'dakana 'n¢aa 'ndu¢ameeči 'dakana 'n¢aa 'ndu¢a

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-02-52-Santa_Maria_Penoles_Etla_Oaxaca

6

6

31. Aquí viene el sobrino míoIha véxi dáxín méèí.

32. El está comprando ropa.Meedě nděcuudé sáándě dóó.

33. ¡ Haga que corra el animal!Cada nàcuáa na cùnu quɨtɨ.

34. El va a amarrar el caballo atrás del municipio.Meedě quɨ́hɨ́ndé tetnɨ́ɨdé cuàyú sátá véhé chìun

35. Está amarrado el animal.Tètnɨ́ɨdé quɨtɨ. El está amarando el animalNdètnɨ́ɨ quɨtɨ. Está amarado el animal

36. ¿ Quién anda lejos?¿yoo xìca cuu núú xícá? fuera de visto

37. Muy lejos va a caminar él.Io xica xìca sahadé.

38. Su hermano de usted cortó el estomago del venado.Ñanín nǐ xehndédé x`ɨtɨ́ idú.

39. Fue su yerno de ella dentro de su casa.Ní quɨ́hu cadaan x`ɨtɨ́ vehean.

40. Ella vió que esos hombres escondieron la campana.Meexi nǐ xiníxi ní chiváha cue téeǎn caá.

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
7

7

41. Es grande la casa.càhnu vehe.

42. El sabe que el borracho va a quemar su casa.meedě sa xìnídé sá tě quɨhu càhmidé vehedé.

43. ¿ Es dulce la miel?¿vídí ndùdíǎn?

44. El va a beber el agua.meedě cohodé ndute.

45. Lo echó ella. (hablando de un líquido)ní chihixi.

46. el río grandeyúte càhnu

47. quince redes grandessáhún ñunu nàhnu

48. Llevó el hermano de ella muchas piedras grandes.cúhaxi nèhedé vài vihi yúú náhnú cuǎhán.

49. ¿Puede escribir este muchacho chico?¿ndàcu té lǐhligáa tèedé lètrá u?

50. ¿Cuándo va a bañarse tu hermano?¿ná ama cuchi cúhan i? below cúhan: (g)

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
10

10

76. El santo está adentro de la iglesia.xɨ́tɨ́ veñúhu yɨ́hɨ sandú.

77. Los hombres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)cue tée cuidogüedé ndɨhɨ chíógüedě.

78. nueve palos largosɨ́ɨ́n yutnu càni

79. ocho cerros largosúná tɨ́ndúú cání

80. cuatrocientas personascúmí cièndú ñáyiu

81. Mucha gente hicieron petates.io vài ñáyiu ní cadúhayu yuu.

82. Ella no cosió la tela con una aguja.ñá túú ní nàtɨ́cuxi dóó ndɨhɨ yɨ́quɨ́ t`ɨcú.

83. Vende ella tela fina.dícoxi dóó vǎha.

84. No va a correr mucho su sobrina.vá cúnú vìhi xíchí cuú dǎxí.

85. La mujer dió dinero a su nuera.ɨ́ɨ́n ñad`ɨhɨ́ ní sáhaan díhún sǎnuan.

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
13

13

106. hilo rojoyúhá tɨ'cuèhé.

107. Es verde la rana.cuìi lahvá

108. Tiene miedo la ardilla.yùhú cuéñu.

109. El pobre pájaro se murió hoy.ní xíhí prǒó tɨ'laá vitna. bndaʔu en gente

110. Mi tía lleva el animal a la orilla del río.didií cǎndecaxi quɨtɨ sàhán yuhu yǔte.

111. su cola de él (hablando de un animal)lúhmádɨ

112. El marido de ella va a matar el venado mañana.yɨɨxi quɨ'hɨ'n dé cahnidé idú tneé.

113. Están filosas las uñas del gato.déén iñu mǐchi.

114. Es delgado el papel.yadi tùtú.

115. No está picaso el camote.ñá túú sǎtú ñahmí.

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_48-San_Francisco_Jaltepetongo

8

8

8 II-48

41. Es grande la casa'kaʔnu 'beʔe

42. El sabe que el borracho va a quemar su casa.se 'šini da'kaysa 'beʔesa

43. ¿ Es dulce la miel?'ndudi 'bidiši / 'bidi ndudi

44. El va a beber el agua.'xɨʔsa 'ngɨngoʔosa 'ndusa

45. Lo echó ella.'meeši ni nšaʔsa 'biʔi'meeši ni 'šodo 'ndusa

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-02_60-San_Juan_Coatzospan-v1

14

14

II-6014

41. Es grande la casa.'kaʔnu~ 'biʔisa~

42. El sabe que el borracho va a quemar su casa. "¢ika~" written above "tika~"ñatika~ 'iniño ña'kɨʔbi 'ekaʔmiña 'biʔiñaél V-él borracho?('ekaʔamiña?) question mark pointing to reduplicated "a"

43. Es dulce la miel?'bidi 'ndiu ndudi~'ndudi~ 'bidi

44. El va a beber el agua.ñačika~ koʔo'ña ndiuteñačika~ koʔoña ndute

45.Lo echó ella. (hablando de un líquido) etiña cafee'etiña 'kiʔka~ 'kafee(kiʔika?) question mark pointing to reduplicated "i"

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb
21

21

II-60 21

71 - El hombre que vino aquí ayer es mi tío.ñakiši iku diʔi 'tokoyñañakiši iku na diʔi tokoyñañakiši iku ne dito ko-ña

72 - Ese hombre empieza a reir con sus compañeros.ñaʔsika~ eni 'ndiuʔuña 'kaskundeeña mikumbañeruiña

73 - ¿Dónde va a ir el compañero de ellos?'mindiu kɨ~ʔɨ~ 'kumbañeruiña (ña) 'ngüisa 'čika~

74 - Pocos hombres ricos van a cargar lodo.ñatɨʔtɨa~ ña kwiʔ'ka 'kaydoña 'ndoʔošo"a" corrected to "o" in "'kaydoña"(kaydoña?) question mark pointing to "o"

75 - la jícara chica'eʔši 'lundi

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb
35

35

II-60 35

141. Yo voy a ir, pero él no. (él no va a ir)? kɨ~ʔu~ yuʔu nakɨ~ʔu~ ña'či~ka~ne ña~kɨ~ʔɨ~ña~-> 'šɨne 'quɨ~ʔɨ~ 'ña'čika 'ñakɨ~ʔɨ~ñaquestion mark on "'quɨ~"

142 - Ya están quemando ellos la milpa.'keʔmi 'neña 'itu ?

143. A la gallina negra, ya la mataron.'nču~ʔu~ nde'sa~ne 'eʔe ni 'ñači

144. Fue ella por agua y la hechó en la milpa.'kweʔña 'nuu ndute'ka~ ne daʔbiña itu(si)(itius?)

145. Van a quemar copal para el santo.kaʔmiña 'kuʔtusa~ 'iña 'sandu

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-02_60-San_Juan_Coatzospan-v2

6

6

41 - Es grande la casa.kaʔnu biʔisacahnu vihi san

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.ñadiʔika iniña ñakubi ekaʔmiña biʔiyaña tzīcan íni ña tzi ña quɨhvi san cahmi ña vihi ñaborracho él casa-él

43 - ¿Es dulce la miel?vīdin ntu ntúdinbidi ndyu ndyo~di~dulce QM miel

44 - Él va a beber el agua.ña ¢ika koʔñandyuteña tzīcán coho ñá ntute

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)(coffe) above "kafe"eʔe tiña kiʔika (kafe)ētɨ ña quíhi can cafeeella below "ña"

46 - el río grandendyute kaʔanuntute cahnu

47 - quince redes grandesxéhun xūnu nahnuše~u šu~ʔunu naʔanunǰube hamaca

48 - Llevó el hermano de ella muchas piedras grandes.ta~ʔa~ tanu ¢i.ka oʔodona š.unaʔanotahan tanú tzīcan ódoñā xu nahnuhermano llevo-él piedras grandes

49 - ¿Puede escribir este muchacho chico?kubi ñu kaʔuna luʔu ndindyu cāvi ntu cahu na lúhutī san

50 - ¿Cuándo va a bañarse tu hermano?ama ndyu kuʔu¢i eenyonioamá ntu cutzi ení o

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb
8

8

61. enfermedadcuíhīkwiʔi

62. sangrenɨ́ñɨ̄nɨ~yɨ~

63. pusntacuandaʔakʷa

64. sarampiónserembiusarambiundɨʔɨyu = grano

65. olorkaškonucaxconūu

66. ceraxúmē šume

67. díantuvīndyubi

68. semanavitebiʔite

69. nombredɨvīdɨbio

70. No hay cacao.ña túvi dɨ̄huaña tubi dɨʔɨba

71. El hombre que vino aquí ayer es mi tío. ñakiši ikuna diʔi to koya Ña quihxi icu nē, ditó co ña

72. Ese hombre empieza a reir con sus compañeros. ña ¢ika eni ndyuʔuya kašku ndeyani kompañeruya Ña tzīcán ne, enǐntuhu ñā caxcuntée ña ni compāñeru ña.ta~ʔa~ compañero or ♂ sister or ♀ sib of either sex"ta~ʔa~" is written above "kompañeruya"

73. ¿ Dónde va a ir compañero de ellos?mindyu kompañeruya ngwinsakɨ~ʔɨ~ ¿Mími nti ntu quɨ̄gɨn compañeru ñá ncuīí san.

74. Pocos hombres ricos van a cargar lodo.ñatyuʔtya ñakwiʔika kaidoʔon̄a ndoʔošo"kaidoʔon̄a" is corrected from "kaidaya"Ña tɨ́tɨn ña cuica caido ña ntóhxō.V-S O

75. la jícara chicaeʔeši~ luʔundiehxin lúhntī

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb
9

9

76. El santo está adentro de la iglesia.sandyu sa tubiya ini uʔuku kasantú ne, tuví ña ini ucún cān.

77. Los homres lo van a cargar en sus hombros. (hablando de un santo)ñatisa~hndekaidoña taduʔukoña(ya) adultÑa tīí san ne, caido ña ña ta dúcun ña.

78. nueve palos largosu~u~ utu naʔniɨ́ɨn ūtun nani

79. ocho cerros largos una šuku naʔniúnā xucu nani

80. cuatrocientas personaskɨmi syindyu ñaʔaquɨ́mī cientu ñána

81. Mucha gente hicieron petates.ña te da dii ñaʔa debaʔaya šubiÑa te da dīi ñáha de váha ña xuvineg caus? made? ellos petates

82. Ella no cosió la tela con una aguja.ta nu ¢iʔika ne deba nuʔu to~ šɨ́ʔɨki dooTánu tzīcán nw, ñá ni dē vánuu tún xɨquɨ doo.

83. Vende ella tela fina.kadiʔiko tanu¢iʔi ka doo baʔacadico tanú tzican dóo váha.

84. No va a correro mucho su sobrina.ña kweʔe¢i kuʔunu ta nua kweʔe¢indoNeg va correrÑa cuèhe tzi cunu tánu a cuétzi ntō.

85. La mujer dió dinero a su nuera.ña dɨʔɨ́ sa ne šeʔeña dɨu~ enuñaÑa dɨ̄hɨ́ san ne, xéhe ñā diuhan énu ñā.

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb
10

10

86. Va la hermana de ella a su casa. (de ella)ella above "tanu"nuʔu ta~ʔa~ tanu ¢iʔika nubiʔi tu~u~ kanúhu tāhan tanú tzican nú vihi tún canherm. ella? dem a casa

87. Su hijo de ella no va a esperariʔiša tanu ¢iʔika ñaku ndeʔe tyuihxá tanú tzīcán ne, n̄á cuntē tu

88. El hombre no esperó la fiesta.ña tiʔisa ne yani ka ndeʔe tyu ya biʔikon̄a t̄í san ne, ñá nī cántētu ñe vico biʔiko

89. Su mujer está soplando la lumbre.esposa ñaduʔuña ne katyubi ñañuʔuñamujer ñadɨʔɨ́sa ne katyubi yañuʔuñaña dɨnɨ̄ ñá ne, catɨví ña ñuhu ña

90. Es redondo el comal. ka leʔe šiyo yacalehe xio ña

91. Comió el ratón el maíz allí.eʔe ši štɨya sanuni sa diʔi kaehxí xtɨ́ñɨ san nuní san dican

92. Va a cubrir el tejón ese hoyo.šɨsɨ ika ku notyu ni yabidabi noo tyu ini šabí crossed outšɨ́sɨ in yabidávī nuu xɨxɨ́ san Sini avi O

93. Lo agarró el perro temprano.? tɨ~ña tina teba¢itɨ̄ɨn ña tína teváa tziV? is this object? perro temp?

94. El jaló la caja con un mecate.dita nuña šoʔo saa eʔetomecate cajadítā nuu ña xoho san étunV S caja

95. Fue él allí.kwe~ʔe~ña diʔikacuéhen ña dīcan allí¢ican? crossed out

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-03_27-25-San_Andres_Nuxinoo

7

7

III-27 6S.A. nuxiñoo44. el va a beber aguakoy 'ndyutekoo-i45. La eeho ella'ñuda kee ñu'nyute'da kee'nyutendyute?46. el río gdežute 'kaʔnu47. quince redes gdes'saʔu~ 'yunu~ 'kaʔnu48. Llevo el hno de ella muchas piedras gde'neʔe kwaʔnu~ žuu kaʔnu~(hu) (naʔnu~)49. Pde escribir este muchacho chico'teeyi' liʔli a'teeyi' teʔ 'liʔli apuede el escb50. Cuando va a báñarse tu hno'nooře 'kuči 'ñani nda

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_42-Coicoyan

11

11

41 - Es grande la casa.'kaʔnu 'čaa 'beʔe

42 - Él sabe que el borracho va a quemar la casa.'miiřa ka 'šini 'šiʔiřa 'kwaʔařa 'kaʔmiřa 'beʔena'miiřa ka 'šiʔiřa 'kwaʔařa 'kaʔmiřa 'beʔena

43 - ¿Es dulce la miel?'biši 'čaa 'ñuñu

44 - Él va a beber el agua.te ka 'kwa~ʔa~ 'koʔo ti'kwii

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)te ka 'čika ti'kwii 'sata 'ñaʔaga

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-04-25-San_Juan_Tamazola

22

22

22 IV-2586 - Va la hermana de ella a su casa.'xɨ~ʔɨ~ 'kuʔa 'meeña 'nuu 'beʔeña

87 - Su hijo de ella no la va a esperar.1- daʔži 'meeña a kundetu 'ñaʔaña2- daʔži 'meeña a kundetu ñaʔate

88. El hombre no esperó la fiesta.ɨ~ɨ~ 'tee a ni ku'ndetute 'biko

89. Su mujer está soplando la lumbreña'dɨʔte 'tɨbɨña 'ñuʔu

90. Es rendondo el comal.io tɨ'kwɨtɨ 'io{below second io} comal

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-05_29-San_Francisco_Jaltepetongo

9

9

9 V-29

41- Es grande la casa'kaʔnu beʔe

42- El sabe que el borrache ua a quemar sun casa.'meesa 'šini ša sa 'šini da'kaysa 'beʔesaque el ♂ drunk below "ša sa 'šini"kai below the "kay"in "da'kaysa"

43- ¿ Es dulce la miel?'bidiši

44- El va a beber el agua'meesa 'koʔo 'ndusa

45- Lo echó ella. (hablando de un liquido)'meeši ni 'dakee

Last edit over 1 year ago by May Helena Plumb

Syntax-05_30-Santa_Maria_Apasco

12

12

41 - Es grande la casa.'kaʔnu 'beʔoa

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.1- 'meetse 'šini na 'dakaytsa 'šeʔetsa2- 'meeña 'šini na 'dakai-¢a 'šeʔetsa

43 - ¿Es dulce la miel?'bidi 'ndudiuña

44 - Él va a beber el agua.'meea~ ku 'koʔoa~ ndutsaa~

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)'meeña 'čuʔa sa ku 'ndutsa

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
19

19

76 - El santo está adentro de la iglesia.'santu 'dika~ 'šiti 'beñuʔuS Loc

77 - Los hombres lo van a cargar en sus hombros (hablando de un santo).? 'čiba 'kuda ña či 'santu 'čiosa'čika 'kwidosa 'žaa

78 - nueve palos largos'kumi~ 'palo 'nani]x

79 - ocho cerros largoskumi~ loma duku~ x

80 - cuatrocientos personas'kumi~ 'sientu 'ñažii

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-10_08-San_Miguel_Chicahua

11

11

40. Ella vio que esos hombres escondieron la campana.'mee 'žukwa 'šinia~ 'čidaʔbisa 'kaa'mee 'žukwa 'šinia~ čye 'čidaʔbisa 'kaa

41. Es grande la casa'beʔe 'kaʔnu

42. El sabe que el borracho va a quemar su casa.'tye 'šini 'ki¢a 'ši~i~¢a da'kay¢a 'šeʔe¢a kaʔi-¢a ??casa

43. Es dulce la miel?'bidi 'nr̃udi

44. El va a beber el agua.'tye ba 'kooča 'ndur̃sa

45. Lo echó ella (hablando de un liquido)'kočo~ʔo~ña

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-10_12-San_Pedro_Coxcaltepec

2

2

2 x -12

1- Sol'čika nčii

2 - luna 'žoo

3 - estrella 'enjiudini čiu\čyuuna?

4 - lluvia'dabi

5 - humo ñuʔa~

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-11-02-San_Antonio_Huitepec

11

11

11 XI-2

41 - Es grande la casa.Adj S 'xaʔnu 'beʔeʔ

A Vs [nge VsO] 42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.? (h)'naʔa 'tya(ži) 'nuu 'niñise 'nge ču~ʔu~se 'beʔeseél asp when? sabe and quemar-él casa-suLOC extended to temporal meaning

43 - ¿Es dulce la miel?'bidi 'ndudiʔa~open juncturemarked syllable division

44 - Él va a beber el agua.S Vs O 'tya 'koʔose 'nduteél beber él agua

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)'dangožoña (ndute)CAUS? tulyi

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-11-04-San_Juan_Yuta

11

11

41 - Es grande la casa.'kaʔnu 'beʔea~

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.'meete 'iniže te 'kɨʔbɨxa~ 'kɨ~ʔɨ~te ' ču~ʔu~te beʔete{below te 'kɨʔbɨxa~:} borracho

43 - ¿Es dulce la miel?'bidi 'ndudi

44 - Él va a beber el agua.'tixa~ 'kɨ~ʔɨ~te 'koʔote 'ndute

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)ni 'dakee 'meey

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_01-San_Miguel_El_Grande-ra

11

11

11 I-1

41 - Es grande la casa

Adj S 'kaʔnu beʔ(u)grande casa

42 - El sabe que el borracho va a quemar su casa.

Vsx(que)a S Aux(s)? Vs O ni 'xinia~ xa 'čaana 'xini 'kaʔmude beʔeAsp. sabe-él? que? borracho? va? él? queman-el casa hombre horracho?

43 - Es dulce la miel?[V]QM[Adj]S a biši 'ndušɨQM dulce miel

44 - El va a beber el agua

S Vs O maade kuʔude ndučael beber el agua

45 - Lo echó ella. (hablando deun líquido)

? a 'kanda 'tuyu ɨ~ɨ~ 'tu~ 'ndɨšɨ(ž) ?

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_05-Santa_Catarina_Ticua-ra

9

9

9 I-5a

41 - Es grande la casa'beʔe 'kaʔnu

42 - El sabe que el borracho va a quemor su casa.a tee 'xi~i~ ni 'xa~ʔa~de 'xaʔmade 'beʔe

43 - ¿Es dulce la miel?'biši 'nduši

44 - El va a beber el agua'koʔode 'ndute

45 - Lo echó ellaa ni 'xatiña 'ndute'xatiña 'ndute

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_06-Santa_Catarina_Yosonotu-ra

9

9

9 I-641 - Es grande la casa ini 'beʔe 'kaʔnu

42 - El sabe que el borracho va a quemar su casa kaʔnu?xini 'ñaʔa 'suči na'xini 'ñua 'kaʔmu 'beʔeñavb subj? subj Rel? subj dem vb obj poss I.O.?? proclitic classif?

43 - ¿Es dulce la miel?'biši 'ndušin

44 - Él va a beber el agua.'maa 'žiki 'koʔo 'ndutevb obj

45 - Lo echó ella ni 'ču~ʔu~ 'yute 'ñuka? vb obj dem?

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_07-Santiago_Nundichi-ra

9

9

9 I-741 - Es grande la casa. 'ndeʔe 'kaʔnu 'kwii

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. 'maate ni 'xinite te 'xini ni ki~ʔi~te teñuhute 'beʔe

43 - ¿Es dulce la miel?nduši nuu biši

al revés44 - Él va a beber el agua.maate ki~ʔi~te xi 'koʔote 'ndute

45 - Lo echó ella.'maaña ni 'kosoña

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_11-Santo_Tomas_Ocotepec-ra

10

10

41 - Es grande la casa'kaʔnu 'beʔeyo

42 - El sabe que el borracho va a quemar su casa'maade 'xini xa te 'xiniua 'teñuʔu de 'beʔeðe

43 - ¿Es dulce la miel?a 'biši 'nduši

44 - El va a beber el agua'maade 'koʔo 'ndute

45 - Lo echó ella'njuʔu 'maaña

Last edit about 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-01_12-Los_Tejocotes-ra

5

5

5-1-1211 - ¡venga cerca!'naʔa 'yači

12 - ¡vete allí!'kwa~ʔa~ 'čika~

13 - pared'pařee

14 - horno'čitu

15 - espumatiñu

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant
10

10

10 I-12

36 - ¿Quien anda lejos?'ana 'čika 'nuu 'čikaquien anda? Loc? lejos?

37 - Muy lejos va a caminar él'čika 'šee 'kuu 'nkaka 'meeřalejos inten Asp caminar él

38 - Su hermano de usted cortó el estomago del venado ka~'kwaʔa 'meeni ku 'nkančara 'tiči 'isukwaʔaniud x Asp cortó él estom. venado Dem."ka~" written as addition, glossed as "Dem."

39 - Fue su yerno de ella dentro de su casa.'da~ʔa~ 'kasi ini 'beʔefue yerno poss? dentro casa

40 - Ella vió que esos hombres escondieron la compana'ni 'čini ña gweña čaa 'nčika'šiʔi kaafirst gloss line: Asp vió ella? plur. Noun class hombres escondieron second gloss line: ? companamargin annotation by "noun class": viz. ñažibi 'gente' en otros cuestionariosni 'čini ña 'nčika 'šiʔi 'daña 'čaasakaaAsp vió ella escondieron campana"ella" is crossedo out

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
Records 1 – 30 of 121