The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'kaʔ.ni'ša~a~ kwaʔa.řa '¢i.kařa" "kaʔ.ni'ša~a~ kwa.řa '¢i.kařa" "'kañi 'saa~ ba 'ka 'kařa" "'kañi 'kwa 'kakařa" "'maate 'kwa~ʔa~ 'xikate" "'xika 'neʔe 'kaka 'maade" "sika 'xa~a~ ko 'kakařa" "'io 'šika 'kwa~ʔa~ de" "'šika hwa~y" "sa 'kanindo 'kwa~ʔa~" "io 'šika 'kwa~ʔa~ña" "šika ku~ʔu~ña" "'kwa~ʔa 'šikate 'kaka 'nuute 'yuku 'xani" "ka.ni ša~a~ kwa 'ka.ka.řa" "'ika 'nuu 'baʔa 'kwaʔa~ře" "¢eʔe šika ki.ʔi¢a" "ʔio 'ika kwa~ʔa~ 'maate" "a šika 'ša~ʔa~ 'ki~ʔi~de" "'kaani 'šaa 'kiʔiři" "'ika 'kɨ~ʔɨ~te 'kakate" "'xika kakai" "'xika 'ki~ʔi~i~" "njeʔe 'šika 'šika sa 'kwa~ʔa~" "Io xica xìca sahadé" "'¢eʔe 'šika 'kaka¢a" "'ku~ʔu~¢a 'šika" "'yona 'šika 'kwa~ʔa~ 'kakade" "cañi xaan cu caca ra" "'kani 'ndiʔwa 'koʔo" "'šika 'loko 'kwa~ʔa~te 'kakate" "'ndeʔe 'šika 'kaka 'meenu" "nzeʔe 'šika 'kaka meeči" "u~u~ baʔi kakaʔkayña" "u~u~ 'baʔika kaʔkayña" "u~ bai ka kaʔakaña" "'ši 'ka~ña~ 'koko¢a" "'ši 'ka~ña~ 'kwakwa¢a" "'ši 'ka~ña~ 'ka~ka¢a" "tseʔe šika ki siukwa~" "'n¢eʔe 'šika 'kakači" "ndeʔe šika 'kiʔia 'meea" "io 'šika 'kakasa" "šika io hwama" "io 'šika ni 'šikasa" "'tseʔe 'šuka 'kiʔitsa š.ukwa" "'šika 'ndibe 'kwa~ʔa~řa" "'čika 'šee 'kuu 'nkaka 'meeřa" "io ika 'kaka 'meete" "¢eʔe šika kiʔi¢a" "'žaʔaga 'čika 'ku~ʔu~řa" "'ndeʔe 'šika 'ndikunu 'čukwa" "'šika 'kaka¢a" "'šika 'ku~ʔu~ta" "'sika 'kini 'ku~ʔu~řa" "io 'šika 'šika 'saʔade" "'šika nau 'kakana 'ku~ʔu~na" "'čika 'šee'nguu 'čaka" "'čika šeʔe unguuʔ 'čaka" "'xika še~e~ ki~ʔi~" "'šika 'ndixo 'kwa~ʔa~řa" "'šika 'kwa~ʔa~řa" " ¢ika sre u~u~gu~ čaka" "'xika 'šee ki· 'ma~y~" "'šika 'ndi 'waʔwa 'ku~ʔu~ta" "'čika 'ša~a~ 'kwa 'kaka(řa)" "'kañi 'ša~a~ 'kuu 'kakara raa(ka~)" "kani 'haa kwa'kaka 'ma·ra" "šika ša~a~ kwa~ʔa~ra" "šihka baku~u~ tekaʔ" " xika še~e~ ki~ʔi~ may" "kañi 'ša~a~ 'kwa~ 'kakařa" "ika na 'šuʔude 'hikade" "'gika 'gika ('xiko 'kaba) 'maade" "'šika 'šika 'kwa~ʔa~te" "'šika 'loko 'kaka 'isi" "'kani 'xa~a~ ba 'kakara" "'ika xwi·ʔna~ 'kaka 'tyaa~" "'sika 'ndibaʔo 'kaka 'noo ti 'žika" "'šika 'nǰibaʔa 'ku~ʔu~řa" "'xika 'loko 'kaka" "‘kani ‘ša~a~ ‘ba ‘kakara" "'xika 'ša~a~ 'xika 'maade 'kwa~ʔde" "xika ndi baʔa ka kada" "caca jica da" "'kaañi ha'kwa 'kwakakařa" "sa 'kani 'ndiboʔo 'kakařa" "'šika ndibwa 'kaka 'miiřa" "'sika 'njiba 'ku~ʔu~řa"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records