The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'kwa.ba.ku.'naʔa.řa sɨ.'ša. kuñe.ra" "'kwa.ba.ku.'naʔa.ře 'luʔ.lu sɨ.'ša. kuñe.ra" "ka'siku 'šuči lulu ža 'čiʔo 'sini" "'kunina 'wali 'kwaʔkuna či 'kusinina" "'kunina 'wali ku~ʔu~na kwakuna či 'kusinina" "'kwa 'kwaku ča lee tuu čiřa" "'kwaši 'suči 'kweči 'taʔu 'sii 'ini" "xaku suči luli či 'kusii mixi" "ku 'bakuřa 'leyba bači 'satařa" "'šakuyu 'kudi 'anuyu" "'šakwišidi anuyu" "'sakuna sa~ʔa~ ndi 'liu na'loʔo" "'sakutsi ku 'deʔe ša nasa" "'sakui 'sakwaa io 'diisa" "'kwa 'ku ha 'luli we~ 'naʔači ka 'šigu 'kontento" "'kwa 'ku ha 'luli wa~ hi~ 'naʔači ka 'siigu 'kontento" "ča.ku.na~ʔa~ řa.luʔu či.ni.řa ča'ča.ta.ña" "'kwa 'kwaku niñua či u'kwa kon'tentu 'njaařa" "kwa kwaku řa niñu(ra) či u~ kwa konentu njaara" "'yaku či 'kusii 'ini" "kwa ku~.nu~ žiki yo kontento ša~ na.nu" "šeku kweči kudii ini" "xaku yuči 'kužuʔi 'xankusi ini ti'nisi" "'kwaku 'sučia či 'kusɨɨ 'iniyi" "'žaku 'landa či 'kudɨɨ 'ini" "'kwa 'kwaku 'niñu 'kwe 'sɨ ʔiñiřa" "'saku sa 'kweči 'liʔli či 'kudɨɨ 'ini ndɨši" "kwa 'kunu 'žiki kwa yo~ kon'tentu ša 'na~nu~" "na ka šiku daʔindo či bi io baʔi" "kɨ 'kwaku 'xaluu 'baři 'kwa čati" "saku 'dažiki~ni contento" "'xaku suči 'luli + kusɨʔiniʔ" "cuecú té lǐhli chi cùdɨ́ɨ́ ìnídé" "'kata 'čyu ku'dee 'šanaši" "'kweku te 'liʔli 'iʔa či 'kudɨɨ 'inide" "'kweku te 'liʔli ia či 'kudɨɨ 'inide" "'saku te 'tii či 'kudii 'inide" "'kata nu 'kuyo 'dee ša 'nanu" "'kata či 'kuyo 'dee ša 'nači" "kasku'ndee na 'lundi 'xeña 'doba tiu'bi" "kasku'ndee na 'lundi 'xeña 'dobini tiu'bino" "kaš kunde na luʔuli he do dini tyubino" "'kwaku 'selučiku ku'ʔini¢a" "kwakunu žiki kwayo kantento šananu~" "kwaku ni yiki kuči 'n¢eʔe 'dee ini" "'ndeʔe 'sakuči io de 'šanači" "saku~ (ni)ña luʔlu kwači kudiʔni či" "'kwaku se 'luči 'kwa 'bili 'kaaši" "'šakusa 'kwaku 'načisa" "'kata te luli či 'kusɨ 'iniře" "kwa~ʔa~ na 'kwali 'kisi 'inina" "'oko uši" "'kwaku ša 'luči 'kuyi iniča" "'kudii 'inina 'kwakuna" "'saku či'loʔoga či 'kubatia 'xakuřa" "kweku te liʔli či kudɨɨ ʔinide" "ku~ʔu~ši 'kwakuši te 'žii 'loʔo 'kižii 'iniši" "kunkwakuña 'luga 'bari 'kusii inia" "kwaku suči luli či· ižo sii ini~" "'kwaku te 'lee či 'čisii 'iniřa ki 'xii 'ñii ta 'kwali" "ku~ nkwa~a~ kuña lu·ga wari kusi iña" "'kwaku 'suči 'luli 'či ko 'siʔini~" "ba 'kwaku 'tade nžaa tade" "nžaa tade ti ba kwaku tade" "'kwa~ʔa~ 'mee 'kwakuta a wa i'nita" "'kwaka 'soʔořa 'nyiʔi 'aži 'kosaaži" "'kwaʔkuřa 'bali 'tiři 'baʔa 'kuniřa" "ba 'bakuřa luʔlu 'bači 'baʔa 'njaařa" "ko bakura leeči či baʔa kuu inira" "ko bakura leeči baʔa 'kuñira" "cu cuacu cue vatyi sɨɨ cuñi cue" "kwakwa ku'šaara luʔu ra luʔu bati sii ša 'ku·nira" "ba ku raa luʔuči baʔa kuñira" "kwa kute lulu toko baʔa kunira" "'kwaku 'suči luli či 'kusii 'ini" "'kwaku 'žiči 'žoo si 'iniši" "'mee 'kwa~ʔa~de 'kwakube 'kwači 'yaade ya 'baʔade" "nde 'xwa~a~ 'landaka 'kweku 'nči n'gwudɨɨ ineʔ" "'kweku da'luli či io 'suu 'ini" "ba 'kwaku be 'luʔba 'tižade" "'sako na 'loʔo či 'koxii 'inina" "ku 'kwaku talu 'kwači 'kusii 'iniši" "ku 'kwaku talu 'kwači 'zee 'bikoši" "kwakɨi ta'luʔu hači kaʔaxii inida" "'kwekuži či 'ižo 'sɨɨ 'iniži" "'ku~ʔu~da 'kwakuda 'kaxi 'inida" "'kwakusi či 'luli 'kusi 'ini" "kwaku naʔa řa luʔlu či seʔinira" "kusɨɨ ini suči luli ñua ña 'kakwi" "kusɨɨ ini suči luli ñua a xakwi" "cuacu suchi lulu chi iyo sɨɨ ini i" "'xaku te lu'li či 'kusi 'inihi~" "kwa 'baku 'na~·nu~ 'luʔu ti 'baʔa ku 'ni~ni~" "'kwa 'kwakura tiʔ 'baʔa 'xakunira" "'ndučixa~a~ 'čakude 'kudii inide" "kwa kü ta luʔu hači kahi inida" "'čakuřa 'kweʔ 'luʔlu 'či 'see 'kwisla" "'kwakia 'loʔga či 'baʔa 'inia" "'kwakia ña 'loʔga ma či ibaʔa 'inia"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records