The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "kiči 'satařa 'ndiča 'seʔu~" "'keʔe nini xa kiʔi 'xeʔe xuči luli" "'ndi¢a 'kwa 'kiči řa 'seʔeřa 'hatařa" "'ndiča ku 'sata 'seʔe řa" "'čau 'kiši 'daʔžate 'kwa~a~te" "'ndisa 'kwa 'kisi 'sa~ʔu~ kwa 'satařa" "'ndixažu 'kixi 'šeʔe ni 'kwaay" "'ndixa~ yua~ 'kwa~a~ 'seʔede" "ku kwai i~i~ 'ndixa" "ni xa 'kii 'seʔede 'kwe~e~ 'seʔede ki kwee 'nixa" "'ndiʔhna~ 'kiši 'deʔña ki 'kwa~i" "'daʔža 'ñaka~ kwa~a~de 'čau" "ki 'kwa~a~ 'suči 'yuka~ ndixa~" "'nixa 'kixiře 'kwa~a~ 'siʔaře" "'nuʔua kwa~a~ njisa~ saʔaa" "'ndisay 'ka saa deʔi 'kwi~i~ 'sa~a~" "chàú quixi cuaan déhe ducundé" "'čisa kwakiši θaʔa mi `kwe·nu~" "tyaka~ kwi~i~řa 'ndiša~ 'seʔeřa" "'ndisa 'baši 'deʔene 'kwi~i~te" "'saʔa ni 'kiʔhnu 'kwinu 'nǰisa" "'kudaʔani 'xiʔnǰu 'kwiʔ¢u 'nǰisa" "'kudaʔa ndi kinči 'kwiči~ 'nǰisa" "'ndiʔše a'kukwi~i~ 'ša~ndo" "ndiʔiše kukwi~i~ iʔi šando" "čisa kwa kisi θaʔani kwenu~" "njisa kišku kween daʔa¢a" "'kiši 'saʔa ña'yukwa~a~'kweeña 'nǰisa" "ko xwe~e~ ndeʔi wa`račiči" "ko xweeči wa`račiči" "'njiša 'kisa 'kwe~e~sa" "'meesa 'kisa 'kwe~e~sa 'njiša~" "'nǰišaya 'ku~ʔu~ 'kudaʔasɨ 'kweesa" "'ndisa 'kiši 'loʔoř 'ke~ʔe~ř" "'nčisa 'kii 'daʔa¢a 'kwe¢a" "'ndiʔ¢a 'kungiʔči 'siʔi 'nda kwa~y" "'njisa 'kiši taʔ¢a 'kwe~e~či" "ndiča ba ko mañi kiči sata seʔe ra šiñi" "'njisa~'kwa~ 'kiši 'ddaʔani 'kweenu" "'ndisa~ 'kidsa 'kwidsa 'šii 'dažikidsa" "oora luʔu kunda ku'satařa ndiča řa luʔu" "'ki¢a 'kwi~i~¢a 'nčisa¢a" "njisa 'kii 'daasa 'kwee¢a" "'ndisa~ 'beʔexe nakwi~i~xi" "'ndisa 'baxina 'kwe~e~na u'ži 'seʔena" "'njiča 'ungiči 'šeʔi 'čaa nda'kwei" "'baxi 'meeřa 'kweeřa 'ndiša" "njiča uŋgi¢i seʔe njaʔnda kwa~ʔi~" "ndiše 'kɨšɨ 'xwe~e~ 'daʔite" "ndiča i sata seʔi" "'ndixa ki'kwa 'seʔeña" "'njisa 'baša 'kwi~i~ deʔe" "'ndiča~ ni 'kiči 'satařa 'sɨʔɨn" "'ndisa 'kwa 'kisi 'sata 'seʔeu~" "ndišča kwa kiči ščata čɨʔɨ" "ndichan cuquichi sata sehe ña" "kwa kičira satara ndiča seʔera" "kiši saʔta si era ndišaa" "'ndixa~ ki 'kwa~a~ 'seʔeña" "'niʔxa~ře 'kixiře 'ke~ʔe~ře" "'niʔxa~ře 'ke~ʔe~ře te 'luliba" "'ndisa~u~ 'kwa 'kiči (yukwa~) 'satau~ 'seʔeřa" "('kiši) 'daʔžaši 'kiši kwa~a~de 'čau" "čau 'kiši 'kwa~a~ 'deʔe 'duku~de" "'kii 'yungwe 'yi nd.iša 'yaʔyu" "'ndixe 'kixi seʔeřo 'kwa~a~ži" "'seʔe nixi 'kwa~a~ 'ndi~xa~" "'ndiča 'kiči 'sata 'seʔena~" "'njiča~ ba 'kiči 'sata 'seʔu~" "ndisa~ kiši" "'ndiča ba 'kiči 'sata 'seʔeřa" "ndijña qui cuan sehe ni" "'ndixa 'kikwa seʔi·" "'ndüsa 'kisi 'xai 'ini 'kwia" "'landu 'kixi 'xwee 'mee 'ča·bi"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records