The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'maařa 'kwa 'kwaʔnu 'kařa" "'kwaʔnu 'suku 'kay" "'řa 'luʔlu 'kwa 'kwaʔnu'řa(řa) 'suku~ 'šařa" "ku 'kaʔnu 'kařa" "'kweʔeka 'kweʔnu 'tiʔa" "sa 'yuku ku 'kwa 'kaʔnugařa" "suči žuka~ 'kwaʔnu nga tu 'kay" "ša 'luliu~ 'kuñaʔnugade" 'kwaʔnungayi* "'kata 'kwaʔnugaxi" "'tuči 'šua~ ('kweʔnu) 'kweʔnu 'duku~gai" "'kweʔnu 'kweʔega 'teka~" "suči 'luli ywa 'kwaʔnukay" "'tebařa 'kwaʔnu 'bixka" "'njeʔe 'kwaʔnu 'katsa" "tiši 'baʔa 'kaʔnu čaganiga" "cuehnu càhnugádé" "'nu~· šiy~a~· kwaʔanu~" "'nu~· šiy~a~ tseʔe kwaʔanu~nu~" "'kwaʔnu 'baʔařa ka" "' čika 'kwa~ʔa~ 'texa~ 'koo 'duku~de" "nu ša~a~ 'ku¢a 'kwaʔnu 'kandu 'taʔa" "kuča kuči 'kwaʔnu kači 'taʔa" "kuča kuči 'kwaʔnu kay 'taʔa" "naʔčika~ne okweʔnuna" "na ¢i ka ni oʔo kweʔe nu na" "nusiya~ tseʔe kanu kwanunu~" "kwaʔnu kači (sa kuuši enkači)" "'kwaʔnu 'kači" "ko`kwaʔnu ka či" "'kwaʔnu 'kama 'meesa" "kaʔnu 'kwaʔnu 'kama 'meesa" "'daʔya ba 'kwaʔnu" "'kwaʔnuka 'loʔořga" "'kwa~ʔnu~ 'maska~sa" "'meeči ku 'ngwaʔnugači" "'čiwa~ 'čewa 'kweʔnuši" "niñokwa 'kaara 'kwaʔara" "'nuu 'šya~ '¢eʔe 'kaʔnu 'kwaʔnunu" "kwaʔnu ba 'kada 'žiki 'žukwa 'taʔka" "řa luʔuka kwa'kwanugařa" "'kwaʔnuka '¢ee 'luči 'dixa" "'kwaʔnu más 'kasa" "'saʔnu 'čabi 'kwa~ʔa~ši" "'kwaʔnu 'kaʔnuka 'mee" "'kwaʔnu 'kaʔnuka 'lee" "ña 'luužo 'ungwaʔnu 'šeki" "'kwaʔnu 'sukuřa meeřa" "ña lu·yo uŋgwa nu š.regi" "'mba 'kiči 'satora 'ndiča~ či 'seʔera" "'xweʔnu 'xaʔnuka 'meete" "'rayɨɨ 'kwakwaʔnuga" "'šuči hiña~ 'kwaʔna~ su'kuka" "sa 'waʔka 'mee" "sa waʔa 'mee" "'kwa 'kwaʔnuřa 'tiaga" "'kwa 'kuaʔnu 'kařa" "ra 'luʔlu ko 'kwaʔnu(ga)ra" "cucaa ca ra" "ara 'luʔuga~ 'kwa 'kokogara" "kwaʔnu katekaʔ" "'suči 'xiña 'kwaʔnu 'suku~ka" "'ñama 'kene te 'luliba" "'ñama 'kene te 'luliu" "'kwa 'kwaʔnuka" "'kweʔnu 'dukuga 'tya~" "kweʔnu kaʔnugade" "'taše~ʔe~ 'nu 'gayuwa" "kweʔnu ži 'xekuga" "'řawa~ 'kwa kaaga (ra)" "'řaa~ 'luʔlua~ ba 'kwaʔnu 'kařa" "'miide 'kwa~ʔa~kade 'kwaʔnude" "'řaka~ ba 'kwaʔnuřa" "řandua ba nduu kaʔnugařa" "'raʔya 'kaʔnugařa ba 'kuu" "cuahnu ga suchi yɨɨ un" "'may 'či 'kwaʔnu~ su'kube" "'kwaʔnu 'xiku 'čaaga" "'yonga 'xwe~ʔnu~ (n)tyaa"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records