The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "ña 'kwa 'kono 'sačiña" "ña~a~ kunu ša~a~.ña 'njɨwɨña" "'maa 'kunu ša~ 'sačiu~" "a'tuu 'yona 'kunu so'brinay" "ma 'kunu 'ša~a~ 'sa~su~" "ba io kunu sobrinaši" "maa 'kunu 'ndibaʔa 'šikuña" "ma 'kunu na'baʔa 'šikuni" "ma kunu ša~a~ šiku ña~ʔa~ yua~" "ma 'kuu 'kunu 'šaa ña 'kuu ši'kwini" ma~#ku.nu~#de~e~#di.ku.ña~.* "'ña tu 'kunu 'ša~a~ šikuni ñuka" "as'kuuna 'diʔina 'šikona" "ma 'kunu nča 'staa 'ižikia" "ni'kaan 'kunun 'kwaʔa 'sikuna" "vá cúnú vìhi xíchí cuú dǎxí" "na 'kunu 'naʔa 'šiku~u~" "ma 'kunu 'kwaʔa 'tnaʔa 'tiite" "ma 'keeta 'njuʔa 'šikuña" "ma 'kono 'kwaʔa 'sta~ʔa~ni" "ña 'kweʔe 'čikuu̯nu 'tanuakweʔčindo" "ña kweʔe¢i kuʔunu ta nua kweʔe¢indo" "ñaku~ 'kueba 'baši" "makono tseʔe staʔoni~" "ma kinu n¢ese ši sobrinani" "ma kinu n¢ese ši sta~ʔa~ni" "'maa ndeʔe 'kunu staʔni" "'nǰaa 'sobrinana ba 'kono ndɨši" "io 'kono 'kuʔa 'lučiši" "ña 'kunu io so'brinaši" "ma ko'mo 'tseʔe 'staʔaya" "ma ko'mo 'tseʔe 'staʔani" "ba nrii 'kinu 'tikuña" "'maa 'ku~nu~' ša~a~ 'čanu~" "ña ba 'kunu 'ša~a~ 'maani 'sobrinaña" "ña kunu na kwii ña ʔa ta~ʔařa" "ma ko~no~ sači" "ma kono~ ¢eʔe staʔaya~" "ma kono ¢eʔe staʔani" "ña 'kunu 'kwaʔa 'diña" "'ma 'kunu 'dseʔe 'ta~ʔa~ni" "ña 'kwako 'nuša 'sačiña" "ña 'ndeʔe 'kunu so'brinani" "nkunu kwaʔa ta u'šuku" "na kunu ña 'baa 'daši" "a žoo 'xunu 'dašiña" "'ngař 'kunu 'kindoʔo 'xukuna" "'ngař 'kunu ndoʔo 'xukuna" "ko 'kunu 'kwaʔa 'taʔa 'süküña" "'maasa 'škieta 'njuʔa ' šikuni" "ko 'kunu 'kwaʔa 'taʔbiña" "ma~· 'kunu~ ' še~e~ sa ʔ'hiña~" "ni 'kana 'kunu di'kwiña" "maa ku kono kwaʔa ša~ tašu~" "'ma 'kunu 'kwaʔa 'čaču" "'ma 'kunu 'kwaʔa 'čašu~" "ma cono xaan sachun" "na 'kunu 'kwaʔa 'taʔi~" "ndaba kwaʔa šihkuñala" "ndaba kwaʔa šihkuteka" "ña 'kwa 'kono 'sašiña sa'kwaʔa" "ngunu biʔi suči luli 'saxi" "ngunu biʔi suči luli šikuʔ" "'mba 'kunu 'ša~a~ 'saxiña~" "ba 'kunu 'biʔi 'šiči 'kuu 'dašin" "'ba 'yona 'kunu 'daʔža 'kuʔuši" "'ma 'kunu 'kwaʔa 'sobrinaši ni" "'a 'kunu 'ma 'd.iku'ñu" "a 'kuu 'xunu 'baʔa 'čaniu~" "ma 'kunu 'loko 'šikuže" "'nagwa sa 'kunu 'čampa čii" "'ña ba 'kunu 'baʔa 'seʔe 'yaniu" "akuno kwaʔa hukuña" "tu cunu xaan xicu ña" "'ma~ 'kiku 'nu~sé 'saxi" "'ña kañi~ šaa kukono saču~" "o 'kana 'kunu 'kwaʔa da~ʔu~ šukusu~" "in'kunu 'njibaʔa 'šikuya"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records